Mi­nis­tar­stvo tra­ži prav­ne struč­nja­ke jer je kon­ce­si­onar lu­ke pod­nio žal­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jb)

Pred­stav­ni­ci Dubrovnik In­ter­na­ti­onal Cru­ise Port Inves­t­ment (DICPI) odr­ža­li su pre­kju­čer sas­ta­nak u Mi­nis­tar­stvu po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re o ra­ski­du ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji u lu­ci Gruž. Iz DICPI-ja su pri­op­ći­li da su na sas­tan­ku de­talj­no ar­gu­men­ti­ra­li, ka­ko su na­ve­li, sve na­sil­ne i ne­le­gal­ne od­lu­ke Uprav­nog vi­je­ća Luč­ke upra­ve Dubrovnik ko­je je na sjed­ni­ci 20. sr­p­nja do­ni­je­lo od­lu­ku o ra­ski­du pre­du­go­vo­ra o kon­ce­si­ji. Na­ve­li su da su u im u Mi­nis­tar­stvu ka­za­li ka­ko se si­tu­aci­ja tre­ba ri­je­ši­ti mir­nim pu­tem, što je pri­je mo­gu­će, uz po­što­va­nje va­že­ćih za­ko­na i pro­pi­sa. DICPI je već pos­lao služ­be­nu žal­bu nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Pred­stav­ni­ke te tvrt­ke pri­mio je za­mje­nik mi­nis­tra Mi­ro Škr­ga­tić, a u Mi­nis­tar­stvu će svo­je miš­lje­nje o slu­ča­ju kon­ce­si­je u lu­ci Gruž iz­ni­je­ti na­kon što an­ga­ži­ra­ju prav­ne struč­nja­ke ko­ji će ana­li­zi­ra­ti svu do­ku­men­ta­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.