Za ci­jep­lje­ne go­ve­da pro­tiv kvr­ga­ve ko­že ide 17 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jb) (h)

jun­ske kaz­ne zbog ne­po­što­va­nja pro­pi­sa o zbri­nja­va­nju ot­pa­da – upo­zo­ri­li su ju­čer u Hr­vat­skoj udru­zi za gos­po­da­re­njem ot­pa­dom (HUGO). U HUGO-u tvr­de da una­toč upo­zo­re­nji­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Sla­ven Do­bro­vić pla­ni­ra na sjed­ni­cu teh­nič­ke Vla­de pos­ta­vi­ti taj na­crt pla­na. Dan­ko Fun­du­ru­lja, pot­pred­sjed­nik HUGO-a, ka­zao je da bi Hr­vat­ska do 2020. tre­ba­la do­ći do sto­pe odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da od 50 pos­to. – Gle­da­mo li naj­op­ti­mis­tič­ni­ju me­to­do­lo­gi­ju obra­ču­na, u po­s­ljed­njih smo 20 go­di­na pos­ti­gli sto­pu od 24 pos­to, što zna­či da čak i uz europ­ski pro­sjek rasta od tri do pet pos­to go­diš­nje ne mo­že­mo os­tva­ri­ti tra­že­ni mi­ni­mum. Čak i ako ne­ka­ko us­pi­je­mo do­seg­nu­ti sto­pu od 50 pos­to, pos­tav­lja se pi­ta­nje što će bi­ti s os­ta­lih 50 pos­to – upo­zo­rio je Fun­du­ru­lja. U HUGO-u su pod­sje­ti­li i da je Europ­ska ko­mi­si­ja upu­ti­la oš­tre kri­ti­ke na na­crt pla­na i oci­je­ni­la da os­tva­ri­va­nje ci­lje­va u nje­mu ni­je re­al­no. Ako Hr­vat­ska ne udo­vo­lji europ­skim pro­pi­si­ma o ot­pa­du, EK će po­kre­nu­ti sud­ski pos­tu­pak pro­tiv nje, a mo­gu­će nov­ča­ne kaz­ne iz­no­se od 40.000 eura dnev­no na­da­lje, objas­ni­li su u HUGO-u i na­ve­li pri­mjer jed­ne ta­li­jan­ske re­gi­je ko­ja je pla­ti­la 30 mi­li­ju­na eura pe­na­la jer ni­je pro­ve­la eu­rop­sku di­rek­ti­vu o ot­pa­du. Slje­de­ći tje­dan po­či­nje pre­ven­tiv­no ci­jep­lje­nje go­ve­da pro­tiv bo­les­ti kvr­ga­ve ko­že, ko­je će se pro­ves­ti na po­dru­čju či­ta­ve Hr­vat­ske sa ci­ljem spri­je­ča­va­nja po­ja­ve te bo­les­ti, iz­ja­vio je u uto­rak mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić na­kon sas­tan­ka s pro­izvo­đa­či­ma na ko­jem se raz­go­va­ra­lo o stra­te­gi­ji kon­tro­le te bo­les­ti ko­ja se po­ja­vi­la u su­sjed­stvu. Ci­jep­lje­nje će za­po­če­ti u is­toč­nom di­je­lu Hr­vat­ske, ka­zao je Ro­mić na­po­mi­nju­ći ka­ko je u pro­ra­ču­nu osi­gu­ra­no 17 mi­li­ju­na ku­na za na­bav­ku ci­je­pi­va i sa­mu ope­ra­ci­ju ci­jep­lje­nja. Ro­mić je re­kao i ka­ko će se sa su­sjed­nim dr­ža­va ra­di­ti na to­me da se pro­mje­ni eu­rop­sko za­ko­no­dav­s­tvo ko­je ni­je re­gu­li­ra­lo ne­ke pro­ble­me ve­za­no uz tu bo­lest.

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić

Sla­ven Do­bro­vić mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.