HRID i Zo­ra se ga­se, a člans­tvo pre­la­zi u HDZ

Ku­jun­džić: An­drej Plen­ko­vić je čo­vjek okup­lja­nja i za­jed­niš­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Ne­ma auto­mat­skog po­vrat­ka u stran­ku i na sta­ru po­zi­ci­ju. Sad sam obi­čan član i bu­dem li htio u stra­nač­ka ti­je­la, na­tje­cat ću se, ka­že Pr­go­met

Mi­lan Ku­jun­džić i Dra­go Pr­go­met opet su čla­no­vi HDZ-a, a nji­ho­ve no­ve stran­ke Hr­vat­ska zo­ra i HRID (ko­je su os­no­va­li na­kon od­la­ska iz HDZ-a, a Pr­go­met i na­kon raz­la­za s Mos­tom) vje­ro­jat­no će bi­ti uga­še­ne te će se ve­ći­na nji­ho­vih čla­no­va ta­ko­đer vra­ti­ti ili će kao no­vi čla­no­vi pri­je­ći u HDZ. Sa­že­tak je to ono­ga što sli­je­di na­kon što je no­vi šef HDZ-a pos­tao An­drej Plen­ko­vić i na­kon što je Vi­so­ki sud čas­ti te stran­ke pre­kju­čer pre­po­ru­čio po­vra­tak Ku­jun­dži­ća i Pr­go­me­ta u HDZ. Po­t­vr­di­la su nam to ju­čer i njih dvo­ji­ca.

Pre­las­ci u HDZ

Naj­pri­je je Ku­jun­džić re­kao da su vrh HDZ-a i Vi­so­ki sud čas­ti stran­ke po­ka­za­li od­luč­nost u to­me da je vri­je­me po­dje­la, od­ba­ci­va­nja i stva­ra­nja kla­no­va iza njih te da je Plen­ko­vić čo­vjek okup­lja­nja i za­jed­niš­tva. Vr­lo br­zo su se do­go­vo­ri­li da se vra­ti i da za­jed­no po­ra­de na to­me da se što pri­je ri­je­ši kri­za u zem­lji, pa je Ku­jun­džić us­t­vr­dio da je od ju­čer i služ­be­no po­no­vo pos­tao član HDZ-a. – Hr­vat­ska zo­ra je stran­ka nas­ta­la kao odre­đe­na vr­sta pro­tes­ta ili od­go­vo­ra na kri­zu u HDZ-u i na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni. U njoj su se oku­pi­li lju­di ko­ji se ni­su mo­gli mi­ri­ti s pro­ce­som ne­ga­tiv­ne se­lek­ci­je lju­di u po­li­ti­ci, a ve­ći­na nje­nih čla­no­va su biv­ši čla­no­vi HDZ-a ili oni ko­ji su gla­so­va­li za HDZ, ali su se ra­zo­ča­ra­li tren­do­vi­ma u HDZ-u ili na po­li­tič­koj sce­ni. Pri­je svo­je od­lu­ke i raz­go­vo­ra s Plen­ko­vi­ćem odr­žao sam sjed­ni­ce ti­je­la Hr­vat­ske zo­re na ko­ji­ma smo za­klju­či­li da je Plen­ko­vi­će­vim do­la­skom na če­lo HDZ-a po­čeo pro­ces za­jed­niš­tva i bi­ra­nja pre­ma kva­li­te­ti, a ne pre­ma in­te­res­nim i kla­nov­skim mo­de­li­ma. Ve­ći­na lju­di iz Hr­vat­ske zo­re, ko­ja ima 5500 čla­no­va i ko­ju od po­ne­djelj­ka vo­di moj do­sa­daš­nji za­mje­nik Gor­dan Ža­nić, iz­ra­zi­la je miš­lje­nje da će se i oni po­li­tič­ki ak­ti­vi­ra­ti u HDZ-u. To će vje­ro­jat­no do­ves­ti do ga­še­nja Hr­vat­ske zo­re, no os­ta­vi­mo ti­je­li­ma stran­ke da sa­ma do­ne­su ko­nač­nu od­lu­ku – ka­zao nam je ju­čer sad već biv­ši pred­sjed­nik Hr­vat­ske zo­re Mi­lan Ku­jun­džić. Na pi­ta­nje je li s Plen­ko­vi­ćem već do­go­vo­rio kon­kre­tan an­ga­žman na iz­bo­ri­ma i u stran­ci, uz­vra­tio je: – Raz­go­va­ra­li smo da ću se ti­je­kom iz­bo­ra an­ga­ži­ra­ti u jed­noj iz­bor­noj je­di­ni­ci, vje­ro­jat­no 2. ili 10., a o mjes­tu na iz­bor­noj lis­ti ni­smo još raz­go­va­ra­li. Na is­ta pi­ta­nja slič­no je od­go­vo­rio i Pr­go­met, do­ne­dav­ni čel­nik HRID-a. – Od­lu­ku o po­vrat­ku do­nio sam i pri­je od­lu­ke Čas­nog su­da, a ona je sli­je­di­la na­kon Plen­ko­vi­će­va po­zi­va da se vra­tim u HDZ. I ja sam od po­ne­djelj­ka opet član HDZ-a. Ni pred­sjed­niš­tvo HRID-a ni ja ne mo­že­mo do­ni­je­ti od­lu­ku o pre­la­sku čla­no­va u HDZ jer tak­vu od­lu­ku mo­ra do­ni­je­ti sva­ki član HRID-a osob­no. Ipak, vje­ru­jem da će naj­ve­ći dio čla­no­va HRID-a svo­ju po­li­tič­ku bu­duć­nost ve­za­ti uz HDZ. A skup­šti­na HRID-a do­ni­jet će od­lu­ku ho­će li se stran­ka uga­si­ti ili ne. No pret­pos­tav­ljam da će se do­ni­je­ti od­lu­ka o pre­ki­du pos­to­ja­nja HRID-a, ko­ji ima vi­še od ti­su­ću čla­no­va – ka­zao je Pr­go­met ko­ji od­lu­ku o svom an­ga­žma­nu na iz­bo­ri­ma pre­pu­šta pred­sjed­niš­tvu HDZ-a. Ka­ko ka­že, mo­ra se vo­di­ti ra­ču­na o in­te­re­su stran­ke, a ne o nje­go­vim že­lja­ma i am­bi­ci­ja­ma.

Obi­čan član stran­ke

– Ne­ma auto­mat­skog po­vrat­ka i na sta­ru po­zi­ci­ju. Sad sam obi­čan član i bu­dem li že­lio ući u stra­nač­ka ti­je­la, na­tje­cat ću se kao i os­ta­li ko­le­ge – ka­že Pr­go­met.

Pr­go­met: Vje­ru­jem da će ve­ći­na čla­no­va HRID-a ve­za­ti po­li­tič­ku bu­duć­nost uz HDZ Ku­jun­džić: Hr­vat­ska zo­ra je i nas­ta­la kao pro­test ili od­go­vor na kri­zu u HDZ-u

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Dra­gu Pr­go­me­ta i Mi­la­na Ku­jun­dži­ća opet će se čes­to mo­ći vi­dje­ti u sje­di­štu HDZ-a na Tr­gu žr­ta­va fa­šiz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.