Do­sad pet mi­li­ju­na no­će­nja vi­še

Pro­jek­ti­ma iz pro­gra­ma tu­ris­tič­ke kon­ku­rent­nos­ti sa ši­ben­skog po­dru­čja do­di­je­lje­no 1,6 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Rad­mi­la Ko­va­če­vić U pr­vih se­dam mje­se­ci tu­ri­zam je uk­nji­žio 45 mi­li­ju­na no­će­nja, oko pet mi­li­ju­na vi­še ne­go la­ni u tom raz­dob­lju, po­hva­lio se mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man u Ši­be­ni­ku, gdje je pot­pi­sao ugo­vo­re s ko­ris­ni­ci­ma pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost tu­ris­tič­kog gos­po­dar­stva iz Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je. U sklo­pu to­ga do­di­je­lje­no je ukup­no 1,619.722 ku­ne za 33 pro­jek­ta sa ši­ben­skog po­dru­čja.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Mi­nis­tar Kli­man bio je ju­čer u Ši­be­ni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.