PRIČEKAJTE S UKLANJANJEM AZBESTA JER SMO POTROŠILI SAV NO­VAC

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Dok je na sna­gu stu­pio no­vi režim odvo­za ot­pa­da, a gra­đa­ni pri­onu­li u ra­ču­ni­cu – ko­li­ko je to ma­nje ili vi­še nov­ca iz nji­ho­va nov­ča­ni­ka, dok im od­go­vor­ni pa­ra­lel­no ša­lju po­ru­ku o nuž­nom re­cik­li­ra­nju, da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti pro­vuk­la se vr­lo važ­na oba­vi­jest Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša. Oni su sa zad­njim da­nom sr­p­nja potrošili sav no­vac za fi­nan­ci­ra­nje ugo­vor­ne obve­ze s oni­ma ov­la­šte­ni­ma za skup­lja­nje, pri­je­voz, pri­vre­me­no skla­di­šte­nje i od­la­ga­nje ot­pa­da ko­ji sa­dr­ži az­best. – Fond će pri­hva­ti­ti tro­ško­ve po ra­ču­ni­ma za skup­lje­ne i od­lo­že­ne ko­li­či­ne gra­đe­vin­skog ot­pa­da ko­ji sa­dr­ži az­best za­ključ­no s 31. sr­p­nja 2016. go­di­ne – po­ru­či­li su. No­vac je po­tro­šen, a ka­mo će­mo s az­bes­tom baš u vri­je­me kad nam iz Gra­da ša­lju po­ru­ku da je se­lek­ti­ra­nje svih vr­sta ot­pa­da nuž­no? U Gra­du Za­gre­bu o to­me ni ri­je­či, a ni­je da nas se ne ti­če – tim vi­še što Za­grep­ča­ni ja­ko do­bro zna­ju da i ge­ne­ra­ci­je 21. sto­lje­ća, osim što u ve­li­kom di­je­lu gra­da ži­ve,

Slu­ša­mo o zbri­nja­va­nju i ma­njim ra­ču­ni­ma, a za zbri­nja­va­nje azbesta vi­še ne­ma nov­ca

i nas­ta­vu slu­ša­ju pod az­bes­t­nim kro­vo­vi­ma. Az­best je i iz­nad gla­va vr­ti­ća­na­ca. Tko će se, uos­ta­lom, po­bri­nu­ti za az­bes­t­ni ot­pad ko­ji će se ovih da­na uk­lo­ni­ti s kro­va zgra­de na No­voj ces­ti 121 ? Ili je to pi­ta­nje su­viš­no bu­du­ći da će se tih 50-ak sta­na­ra na­po­kon ri­je­ši­ti tog opas­nog ma­te­ri­ja­la nad svo­jim gla­va­ma, dok sta­na­ri iz pre­os­ta­lih šest ula­za oval­nog blo­ka ko­ji iz­la­zi na tri ulice: No­vu ces­tu, Uli­cu gra­da Vu­ko­va­ra i Dre­no­vač­ku, kao i po­laz­ni­ci ško­le ko­ja je na No­voj ces­ti 133 i da­lje nas­tav­lja­ju ži­vje­ti pod az­bes­tom jer ne­ma­ju 340.000 ku­na za za­mje­nu kro­va? Je­dan pro­blem vu­če dru­gi – a oba se oči­gled­no u Gra­du u is­ti tren ne mo­gu ri­je­ši­ti. Pr­vo ot­pad, pa on­da mo­žda zbri­nja­va­nje azbesta, a na­kon to­ga bi mo­gli ini­ci­ra­ti i za­mje­nu az­bes­t­nih kro­vo­va ba­rem na obra­zov­nim us­ta­no­va­ma? Za­sad ne­ma­mo pe­nez. Iro­ni­je li – ni za za­mje­nu az­bes­t­nih kro­vo­va, ni za zbri­nja­va­nje azbesta, a ni za odvo­je­no pri­kup­lja­nje – i to baš u da­ni­ma ka­da iz pro­ra­ču­na da­je­mo no­vac dru­gim gra­do­vi­ma i os­tav­lja­mo do­jam da na­ša bla­gaj­na pu­ca pod te­re­tom nov­ča­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.