Na­pla­ta par­ki­ra­nja u Ave­ni­ji G. Šu­ška od­go­đe­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (sb)

Na­pla­ta par­ki­ra­nja duž Ave­ni­je Goj­ka Šu­ška ipak ni­je za­ži­vje­la iako je, pre­ma grad­skoj od­lu­ci, tre­ba­la po­če­ti 1. ko­lo­vo­za. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, pro­test je sti­gao iz Bol­ni­ce Du­bra­va jer je ri­ječ o par­kir­nim mjes­ti­ma na ko­ji­ma, osim ko­ris­ni­ka, par­ki­ra­ju i za­pos­le­ni­ci bol­ni­ce pa je pri­vre­me­no od­lu­ka po­vu­če­na dok se ne pos­tig­ne do­go­vor iz­me­đu Gra­da i upra­ve te us­ta­no­ve. Ta­ko su pos­tav­lje­ne zelene plo­če s oz­na­ka­ma tre­će zo­ne os­ta­le po­kri­ve­ne cr­nim vre­ća­ma i do dalj­nje­ga vo­za­či on­dje ne tre­ba­ju pla­ća­ti par­king po ci­je­ni od ku­nu i pol po sa­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.