Sla­von­ci po­nov­no ku­pu­ju ku­će jer su po­jef­ti­ni­le

Po ci­je­ni tro­sob­nog sta­na 200 kva­dra­ta vi­so­ke pri­zem­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net SLAVONSKI BROD

Sve su tra­že­ni­je i ve­li­ke kat­ni­ce, a za ku­će u Osi­je­ku i Sla­von­skom Bro­du sve se vi­še za­ni­ma­ju kup­ci iz Đa­ko­va Vin­ko­va­ca, Po­že­ge, Žu­pa­nje...

U Sla­vo­ni­ji je pri iz­bo­ru pr­ve ne­kret­ni­ne doš­lo do za­okre­ta. Dok su još do­ne­dav­no sta­no­vi bi­li mno­go tra­že­ni­ji, da­nas se po­djed­na­ko čes­to ku­pu­ju i ku­će, a raz­log to­me je ci­je­na. Ku­će se zbog sku­po­će i vi­so­kih tro­ško­va odr­ža­va­nja pri­je go­to­vo uop­će ni­su pro­da­va­le, pa su u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na dras­tič­no po­jef­ti­ni­le i ci­je­ne su im pri­la­go­đe­ne tr­ži­štu.

Pra­vo vri­je­me za kup­nju

– Lju­di se vra­ća­ju ku­ća­ma. Pri­je je na tri ili če­ti­ri pro­da­na sta­na do­la­zi­la jed­na ku­ća, a sa­da se taj broj iz­jed­na­čio. Ci­je­ne su po­nov­no vr­lo pri­hvat­lji­ve. Pri­mje­ri­ce, po ci­je­ni tro­sob­nog sta­na u Sla­von­skom Bro­du mo­že­te ku­pi­ti pre­kras­nu vi­so­ku pri­zem­ni­cu s go­to­vo 200 kva­dra­ta stam­be­nog pros­to­ra – ka­že ka­že Ma­rio Bre­zi­če­vić, vlas­nik Agen­ci­je za po­sre­do­va­nje u pro­me­tu ne­kret­ni­na “Di­va”. Pre­gle­dom in­ter­net­skih oglas­ni­ka la­ko se do­la­zi do za­ključ­ka da je sa­da pra­vo vri­je­me za kup­nju ne­kret­ni­na u Sla­vo­ni­ji. Ci­je­ne ku­ća ne odre­đu­ju se sa­mo po kva­dra­tu­ri ne­go i po raz­nim dru­gim kri­te­ri­ji­ma kao što su sta­rost, oču­va­nost, uda­lje­nost od cen­tra gra­da, vr­sta gri­ja­nja... Pri­zem­ni­ce sto­je od 35 do 40 ti­su­ća eura, no sa­da su sve tra­že­ni­je i ve­li­ke kat­ni­ce, ko­ji­ma je ci­je­na naj­vi­še pa­la i mo­gu se do­bi­ti već za 70 ti­su­ća eura. Za­nim­lji­vo je da su za kup­nju ku­ća u Osi­je­ku i Sla­von­skom Bro­du sve vi­še za­in­te­re­si­ra­ni i kup­ci iz Đa­ko­va, Vin­ko­va­ca, Po­že­ge, Žu­pa­nje i dru­gih ma­njih gra­do­va.

Sve se vi­še ku­pu­je na kre­dit

– Tr­ži­šte je pro­funk­ci­oni­ra­lo, ban­ke su us­pos­ta­vi­le ka­mat­ne sto­pe i lju­di sve vi­še ku­pu­ju ne­kret­ni­ne pu­tem kre­di­ta. Tu sa­da “uli­je­ću” ku­će, u ko­ji­ma re­ži­je pla­ća­te ono­li­ko ko­li­ko i po­tro­ši­te. Mla­dim obi­te­lji­ma ko­je se ši­re ku­će su po­god­ne i za­to što im omo­gu­ća­va­ju na­do­grad­nju i lak­še unu­tar­nje pro­mje­ne – is­ti­če Bre­zi­če­vić. Do­da­je ka­ko je u se­li­ma, za raz­li­ku od gra­do­va, sta­nje na tr­ži­štu ne­kret­ni­na i da­lje lo­še. Even­tu­al­no se za 20 ili 30 ti­su­ća eura mo­gu pro­da­ti one u se­li­ma bli­že gra­du, dok se u onim uda­lje­ni­ji­ma nu­de go­to­vo u bes­cje­nje, po de­se­tak ti­su­ća eura. Sta­no­vi u pro­sje­ku sto­je od 700 do 800 eura po če­tvor­nom me­tru, dok se oni u ma­lo lo­ši­jem sta­nju mo­gu do­bi­ti već za 500 do 600 eura. Naj­skup­lja i ujed­no naj­ma­nje tra­že­na je no­vo­grad­nja, u ko­joj ci­je­na po kva­dra­tu iz­no­si oko 1100 eura. – Na ci­je­nu sta­no­va uve­li­ke utje­če vi­si­na re­žij­skih tro­ško­va, ko­ja je u sta­no­vi­ma na grad­skoj in­fras­truk­tu­ri i grad­skom cen­tral­nom gri­ja­nju u ne­kim gra­do­vi­ma znat­no vi­ša – za­klju­čio je Bre­zi­če­vić.

Za raz­li­ku od gra­do­va, u sla­von­skim je se­li­ma sta­nje na tr­ži­štu i da­lje lo­še – pro­da­ju se sa­mo ku­će bli­že gra­du

Na­po­me­na: Ci­je­ne ku­ća u Sl. Bro­du, a tak­ve su u ci­je­loj Sla­vo­ni­ji, ne odre­đu­ju se po kva­dra­tu­ri, ne­go po raz­nim kri­te­ri­ji­ma, ka­žu u Agen­ci­ji za pro­met ne­kret­ni­na “Di­va” iz Bro­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.