Tko je autor pro­ze po ko­joj je snim­ljen film ‘Tko pje­va zlo ne misli’

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­re­dio: Žarko Iv­ko­vić zar­ko.iv­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

1.

Film Tko pje­va zlo ne misli, je­dan od naj­gle­da­ni­jih hr­vat­skih fil­mo­va u po­vi­jes­ti, snim­ljen je pre­ma an­to­lo­gij­skoj pro­zi “Dnev­nik ma­lo­ga Pe­ri­ce” za­gre­bač­kog knji­žev­ni­ka: a) Vje­kos­la­va Ma­je­ra b) Zvo­ni­mi­ra Maj­da­ka c) Iva­na Ku­ša­na

2.

Kul­t­na te­le­vi­zij­ska se­ri­ja od de­set nas­ta­va­ka “Ku­da idu div­lje svi­nje” snim­lje­na je sa­mo 111 da­na pri­je po­čet­ka nje­zi­na emi­ti­ra­nja. Kad je pa­la nje­na pr­va kla­pa? a) 14. ruj­na 1970. b) 14. ruj­na 1969. c) 10. lis­to­pa­da 1970.

3.

Grad­nja sta­di­ona NK Za­gre­ba po­če­la je 1910., a za­vr­še­na 1921. Na nje­mu je odi­gra­na i pr­va utak­mi­ca pod ra­s­vje­tom. Ko­je je to go­di­ne bi­lo? a) 1966. b) 1931. c) 1987.

4.

Za­gre­bač­ka ško­la cr­ta­nog fil­ma svjet­sku je afir­ma­ci­ju stek­la kad je re­da­telj Du­šan Vu­ko­tić 1962. osvo­jio Os­ca­ra za cr­ta­ni film “Su­ro­gat”. Ri­ječ je o cr­ti­ću za odras­le u ko­je­mu čud­ni tro­ku­tas­ti de­belj­ko do­đe na pla­žu i sve što mu tre­ba jed­nos­tav­no: a) na­cr­ta b) na­pu­še c) sa­gra­di u pi­je­sku

5.

Kad je pre­ko Mos­ta mla­dos­ti sa­gra­đe­na tra­mvaj­ska pru­ga, tra­mvaj pr­vi put pre­la­zi ri­je­ku Sa­vu te s grad­skim sre­di­štem po­ve­zu­je na­se­lje So­pot. Bi­lo je to: a) 1969. b) 1973. c) 1979.

6.

Kad je 1908. na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća sa­gra­đen jav­ni za­hod, bio je to dru­gi ta­kav objekt u svi­je­tu. Naj­zas­luž­ni­ji za otva­ra­nje te svjet­ske no­vo­ta­ri­je bio je gra­do­na­čel­nik: a) Pa­vao Hatz b) Adolf Mo­šin­ski c) Mi­lan Amruš

7.

Pje­vač i skla­da­telj Vla­ho Pa­lje­tak (1893.–1944.), ro­dom Du­brov­ča­nin, je­dan je od naj­po­pu­lar­ni­jih za­gre­bač­kih šan­so­ni­je­ra. Po stru­ci je bio uči­telj, ali je rad­ni staž odra­dio kao: a) no­vi­nar b) knjiž­ni­čar c) šap­tač u HNK

8.

No­go­me­taš Dra­žan Jer­ko­vić (1936.–2008.) naj­bo­lji je stri­je­lac Di­na­ma svih vre­me­na. Ko­li­ko je go­lo­va pos­ti­gao na 315 utak­mi­ca? a) 322 b) 299 c) 250

9.

Rock-gru­pa Pr­lja­vo ka­za­li­šte, os­no­va­na 1977. u Du­bra­vi, ime je do­bi­la pre­ma jed­noj epi­zo­di stri­pa “Alan Ford”, no pr­vo ime gru­pe bi­lo je: a) Ci­fer­š­lus b) Za­raz­ne bo­les­ti c) Du­bra­va

10.

“Naj­ljep­ši je Zagreb grad/ Zagreb je naj­dra­ži dom/ gra­de moj, vječ­no ćeš ta­ko mlad/ os­ta­ti u sr­cu mom...” Sti­ho­ve po­pu­lar­ne pje­sme “Te­bi, gra­de moj” pje­va: a) Zden­ka Vuč­ko­vić b) Dra­go Dik­lić c) Ivo Ro­bić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.