SU­PE­TAR Bro­di­ce sla­bo pro­la­ze, tu­ris­ti tra­že mis­ti­ku i sve­mir­ske bro­do­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola - Sr­đan He­bar

Ta­ta i kćer: Flo­ri­jan i Flo­ra brač­ki su sli­ka­ri ama­te­ri, ali i do­bri du­ho­vi Su­pe­tra, ko­ji se bri­nu o že­lji tu­ris­ta, ali i ure­đu­ju svo­je mjes­to – Gdje je Flo­ka? – pi­tam kod su­pe­tar­ske cr­k­ve. Ni­sam re­kao ni Flo.., a već je sti­gao eks­pres­ni od­go­vor: – Evo, ima ate­lje od­mah tu iza ugla, sad je pro­šao na bi­cik­lu – od­go­va­ra pro­da­va­či­ca u du­ća­nu. Flo­ku u Su­pe­tru svi zna­ju, do­bri je duh nji­ho­va gra­da. Ali, ni­je Flo- ka sam... Flo­ri­jan i Flo­ra, otac (48) i kći (20), brač­ki su sli­ka­ri. Sa­mo­uki, ali s vo­ljom.

Ru­su­la će bi­ti pr­vi kist obi­te­lji

– Umjet­ni­ci smo bez ško­le, ali ra­di­mo. Bo­lje je ta­ko ne­go kao ne­ki ko­ji ima­ju sil­ne di­plo­me, a ne stva­ra­ju ni­šta. Kći Flo­ra je već sad bo­lja umjet­ni­ca od me­ne, a naj­mla­đa Ru­su­la, ko­joj je tek de­vet go­di­na, obo­je će nas pre­ši­ša­ti. Ona će bi­ti pr­vi kist na­še obi­te­lji – ka­že po­nos­no Flo­ka. Sje­dim kod njih dvo­je, sa­kri­li smo se od sun­ca. Is­pri­ča­va­ju se što je u ate­ljeu nered. Pa ni­sam u in­s­pek­ci­ji ate­ljea! Mo­ra bi­ti ta­ko, kre­ativ­ni nered... – Na­ma je pri­rod­no radno mjes­to su­pe­tar­ska ri­va. On­dje se osje­ća­mo do­bro i na njoj stva­ra­mo. Ako že­liš da net­ko ku­pi tvo­ju sli­ku, a mi ih pro­da­je­mo i po sto­ti­nu ku­na, taj te mo­ra vi­dje­ti na dje­lu – pri­ča­ju. – Evo ti pri­mjer, kad ra­di­mo s tu­ris­ti­ma, na­ša je za­pra­vo sa­mo ru­ka, a cr­ta­mo što ku­pac že­li. Ho­će li brod, ma­nji, ve­ći, sred­nji... Za­jed­no ga sta­vi­mo na sli­ku, go­re ili do­lje, pa do­da­mo blje­sak, pa se do­go­vo­ri­mo ka­ko da­lje. Os­ta­ju svi u ču­du, su­dje­lo­va­li su sa­mi u stva­ra­nju sli­ke. Baš že­li­mo da vi­de ka­ko se sli­ka, ka­ko se mu­či­mo, ka­ko se stva­ra nji­hov su­ve­nir. A on­da je od­ne­su ku­ći, pi­taj Bo­ga ka­mo, na ko­ji kon­ti­nent, te se, dok je gle­da­ju na zi­du, sje­te sva­kog de­ta­lja – pri­ča­ju brač­ki sli­ka­ri i ka­žu ka­ko na­ve­čer, kad za­šu­ška­ju spre­jem ili iz­va­de pri­bor, za­čas se oko njih stvo­ri gu-

Flo­ri­jan i Flo­ra (li­je­vo) ina­če ra­de na ri­vi (go­re), a svo­jim su mu­ra­li­ma ure­di­li i broj­ne su­pe­tar­ske ka­fi­će, što vo­le svi tu­ris­ti (des­no)

Ci­je­li Brač, pa i Su­pe­tar, poz­na­ti su po pre­kras­nim pla­ža­ma

Cr­ta­ju da bi bi­li sret­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.