Us­pi­je­mo is­tra­ži­ti pet pos­to na­la­zi­šta

Pred na­ma su go­di­ne ra­da da ot­kri­je­mo no­ve po­je­di­nos­ti o ži­vo­tu na­ših pre­da­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR

“Ot­kri­će je iz­u­zet­no važ­no jer je to za­pra­vo za­sad naj­ve­će is­tra­ži­va­no grob­lje tog raz­dob­lja na pros­to­ru hr­vat­skog Po­du­nav­lja”

Umje­re­na kli­ma, plod­na zem­lja, šu­me i, što je naj­važ­ni­je, obi­lje pit­ke vo­de. Mjes­to rad­nje je po­dru­čje Ša­ren­gra­da, na­se­lja ne­da­le­ko od Ilo­ka. Vri­je­me – 8. sto­lje­će. Glav­ni ak­te­ri su sta­ri Ava­ri. Da­nas je od njih os­ta­lo 30-ak gro­bo­va is­pu­nje­nih kos­tu­ri­ma te obi­ljem na­ki­ta po­put na­uš­ni­ca, ogr­li­ca, pr­ste­nja, na­ruk­vi­ca, ali i raz­no­vr­s­no ukra­še­ne ke­ra­mič­ke po­su­de.

Od neo­li­ti­ka do da­nas

– Ot­kri­će je iz­u­zet­no važ­no jer je to za­pra­vo za­sad naj­ve­će is­tra­ži­va­no grob­lje tog raz­dob­lja na pros­to­ru hr­vat­skog Po­du­nav­lja. Do­sa­daš­nja saz­na­nja go­vo­re o ve­li­kim avar­skim grob­lji­ma u oko­li­ci Vin­ko­va­ca, po­put mjes­ta Nu­štar, Sta­ri Jan­kov­ci, Priv­la­ka i Otok, a sa­da jed­no tak­vo grob­lje ima­mo i na kraj­njem is­to­ku Hr­vat­ske – re­kao je vo­di­telj is­tra­ži­va­nja Mar­ko Diz­dar, rav­na­telj Ins­ti­tu­ta za ar­he­olo­gi­ju u Za­gre­bu. O zna­če­nju ovo­ga di­je­la Hr­vat­ske u ar­he­olo­gi­ji go­vo­ri i kus­tos Grad­skog mu­ze­ja u Vin­kov­ci­ma Hr­vo­je Vulić, ko­ji upo­zo­ra­va na vi­še ti­suć­lje­ća ži­vo­ta na ovim pros­to­ri­ma. – Ovaj dio Hr­vat­ske odu­vi­jek je bio in­te­re­san­tan na­šim pre­ci­ma, što mi da­nas ot­kri­va­mo. S is­to­ka Hr­vat­ske ti­je­kom go­di­na ima­mo na­la­ze iz neo­li­ti­ka, mla­đeg ka­me­no­ga do­ba, sred­njeg vi­je­ka pa sve do da­naš­njeg do­ba – ka­že Vulić pod­sje­ća­ju­ći ka­ko se upra­vo Vin­kov­ci po­no­se s 8000 go­di­na po­vi­jes­ti. Upra­vo sto­ga ar­he­olo­zi sma­tra­ju ka­ko su do­sa­daš­nji ar­he­olo­ški na­la­zi sa­mo dio ono­ga što zem­lja još kri­je. – Pro­sječ­na je is­tra­že­nost po­je­di­nih ar­he­olo­ških lo­ka­li­te­ta od 4 do 5 pos­to, a sa­mo ne­kih do 10 pos­to. Dru­gim ri­je­či­ma pred na­ma su go­di­ne i go­di­ne ra­da ko­ji će do­no­si­ti broj­ne na­la­ze i saz­na­nja o ži­vo­tu na­ših pre­da­ka. Zna­mo dos­ta o na­či­nu ži­vo­ta u ra­ni­jim vre­me­ni­ma, ali opet to je sa­mo kap u mo­ru. Pred na­ma su još broj­ni na­la­zi i vje­ru­jem da će­mo ti­je­kom go­di­ne is­tra­ži­va­nja do­ći do no­vih ve­li­kih ot­kri­ća – ka­že Vulić. Upra­vo su ar­he­olo­ška is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la ko­li­ko su za­pra­vo na­ši pre­ci bi­li na­pred­ni pa su ta­ko već sta­ri Vu­če­dol­ci, pre­ma po­lo­ža­ju zvi­jez­da na ne­bu, go­di­nu di­je­li­li na 365 da­na. Ima­li su i naj­sta­ri­ji in­do­europ­ski ka­len­dar Ori­on ko­ji je poz­nat u ci­je­lom svi­je­tu. Vin­kov­ci su grad i ko­ji se mo­že po­hva­li­ti da su u nje­mu ro­đe­na dva rim­ska ca­ra, Va­len­ti­ni­jan i Va­lens. Ar­he­olo­ška is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la su ka­ko su već sta­ri Vu­če­dol­ci ima­li odi­je­lje­ne so­be pa čak i da­naš­nji stan­dard ši­ri­ne vra­ta.

Mu­zej vu­če­dol­ske kul­tu­re

Go­vo­re­ći o bo­gat­stvu ar­he­olo­ških na­la­za Vulić kroz ša­lu ka­že da na ne­kim po­dru­čji­ma gdje god se za­bo­de lo­pa­ta u zem­lju pro­na­đe se ne­ki ar­he­olo­ški na­laz. Pre­poz­na­le su to i ne­ke udru­ge či­ji čla­no­vi, u do­go­vo­ru s mu­ze­jom, obi­la­ze po­lja s de­tek­to­ri­ma za me­tal i tra­že me­tal­ne sta­re na­la­ze. Pro­na­đe­ni na­la­zi po­tom se pro­s­lje­đu­ju u mu­zej. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na su i mje­šta­ni Mo­ho­va, na­se­lja ne­da­le­ko od Ilo­ka, pri­li­kom zem­lja­nih ra­do­va u dvo­ri­štu obi­telj­ske ku­će pro­naš­li kos­ti ma­mu­ta. Poz­na­va­te­lji­ma ar­he­olo­gi­je poz­na­ti su broj­ni na­la­zi iz Vin­ko­va­ca i nje­go­ve oko­li­ce, ali i Vu­ko­va­ra, Ilo­ka… Uz njih ne smi­ju se za­bo­ra­vi­ti ni na­la­zi iz Bap­ske, sa­da Ša­ren­gra­da, ali i broj­nih dru­gih na­se­lja. Vu­če­dol­ska go­lu­bi­ca i Vu­če­dol­ska čiz­mi­ca su svjet­ski poz­na­ti ar­he­olo­ški na­la­zi ko­ji go­vo­re o kul­tu­ri Vu­če­do­la­ca. Sve to re­zul­ti­ra­lo je i iz­grad­njom Mu­ze­ja vu­če­dol­ske kul­tu­re u Vu­ko­va­ru. Vulić ka­že ka­ko je ti­je­kom de­set­lje­ća ar­he­olo­ških is­tra­ži­va­nja pro­na­đe­no na ti­su­će raz­nih vri­jed­nih na­la­za od ko­jih se mno­gi ču­va­ju u pet mu­ze­ja Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je. – Već su­tra mo­že­mo na­le­tje­ti na ne­ki svjet­ski vri­je­dan na­laz i ot­kri­će. Ri­ječ je o mno­go lo­ka­li­te­ta. Sa­mo Grad­ski mu­zej Vin­kov­ci ima evi­den­ti­ra­no oko 700 lo­ka­li­te­ta, a ka­da se go­vo­ri o ci­je­loj žu­pa­ni­ji, on­da se broj pe­nje i na vi­še od ti­su­ću – ka­že Vulić.

Vu­če­dol­ci su pre­ma zvi­jez­da­ma go­di­nu di­je­li­li na 365 da­na te su ima­li svoj ka­len­dar Zna­mo dos­ta o na­či­nu ži­vo­ta u proš­los­ti, ali opet to je sa­mo kap u mo­ru. Pred na­ma su još broj­ni na­la­zi i pu­no pos­la HR­VO­JE VULIĆ kus­tos Grad­skog mu­ze­ja u Vin­kov­ci­ma

Osmo sto­lje­će Za­mje­ni­ca vo­di­te­lja lo­ka­li­te­ta An­drea Rim­pf u jed­noj od avar­skih grob­ni­ca u Ša­ren­gra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.