Bra­zil­ci sve kar­te ba­ci­li na osva­ja­nje zlat­ne ko­laj­ne

Sce­na je pos­tav­lje­na za fi­na­le na Ma­ra­ca­ni i ve­li­ko slav­lje do­ma­ći­na

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - Sport@ve­cer­nji.net

Ko­li­ko je Neyma­ru i na­ci­ji sta­lo do zla­ta na OI go­vo­ri i po­da­tak da je iz­a­brao nas­tup u Ri­ju umjes­to na li­panj­skoj sto­ljet­noj Co­pa Ame­ri­ci Oz­ren Pod­nar Naj­tro­fej­ni­joj no­go­met­noj ve­le­si­li ne­dos­ta­je još jed­na sit­ni­ca. Pet svjet­skih pr­vens­ta­va, osam Juž­no­ame­rič­kih pr­vens­ta­va, če­ti­ri Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja, dva Zlat­na ku­pa i dva Pa­na­me­rič­ka pr­vens­tva..., ali ni­jed­no olim­pij­sko zla­to. Lon­don 2012. do­imao se od­lič­nom pri­li­kom za raz­bi­ja­nje prok­let­stva, no žu­ti su se u fi­na­lu na­su­ka­li na Mek­si­ko, ko­ji je s dva go­la Ori­bea Pe­ral­te nas­pram jed­nog Hul­ko­va od­nio glav­nu na­gra­du. Bio je to tre­ći bra­zil­ski po­raz u olim­pij­skom fi­na­lu, na­kon 1984. od Fran­cu­ske i 1988. od SSSR-a. Sa­da ili ni­kad, ka­žu na­vi­ja­či, uz­da­ju­ći se da će hu­kom s tri­bi­na po­gu­ra­ti nji­ho­ve mi­lje­ni­ke da se oki­ti i tim tro­fe­jem ko­ji im je do­sad iz­mi­cao. Do tog os­tva­re­nja bra­zil­sku olim­pij­sku se­lek­ci­ju di­je­li šest utak­mi­ca. Za­po­čet će po­hod 3. ko­lo­vo­za pro­tiv Juž­ne Afri­ke na sta­di­onu Mané Gar­rin­c­ha u Bra­zi­li­ji. Dru­gi će im pro­tiv­nik bi­ti Irak 7. ko­lo­vo­za na is­tom mjes­tu, dok u tre­ćem ugoš­ću­ju Dan­sku 10. ko­lo­vo­za na Fon­te No­va Are­ni u Sal­va­do­ru. Fi­na­le je na ras­po­re­du 20. ko­lo­vo­za na Ma­ra­ca­ni u Ri­ju.

Ma­đa­ri re­kor­de­ri

Za bra­zil­ski bi na­rod tri­jumf na Igra­ma u Ri­ju bi­lo me­lem na ra­nu na­kon ni­za po­ni­že­nja. Na zad­nja tri me­đu­na­rod­na tur­ni­ra Bra­zil je pre­tr­pio de­bak­le. Na “svom” je Mun­di­ja­lu os­tao bez me­da­lje, iz­gu­biv­ši od Nje­mač­ke u po­lu­fi­na­lu s 1:7 i od Ni­zo­zem­ske u bor­bi za

bron­cu s 0:3. Proš­le je go­di­ne na Co­pa Améri­ci is­pao u če­t­vr­t­fi­na­lu, a ove je za­peo u gru­pi. Za to će se po­bri­nu­ti Neymar i Do­uglas Cos­ta. Na­pa­da­či Bar­ce­lo­ne i Bayer­na naj­ve­ća su bra­zil­ska ime­na i dvo­ji­ca od tro­ji­ce sta­ri­jih od 23 go­di­ne, ko­li­ko sva­ki iz­bor­nik smi­je uvr­sti­ti u mom­čad (tre­ći je Pal­me­ira­sov vra­tar Prass). Neymar je bio pri­su­tan i u Lon­do­nu, ali ni­je po­mo­gao Bra­zi­lu da do­hva­ti vi­še od sre­bra. Ko­li­ko je nje­mu i na­ci­ji sta­lo do zla­ta po­ka­zu­je i po­da­tak da je iz­a­brao nas­tup u Ri­ju umjes­to na li­panj­skoj sto­ljet­noj Co­pa Améri­ci u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Na­čel­no je juž­no­ame­rič­ka kru­na ku­di­ka­mo važ­ni­ja, ali Bra­zil ima osam po­bje­da na Co­pi, a ni­jed­no olim­pij­sko zla­to. Neymar je iz­ri­či­to mo­lio Bar­ce­lo­nu da mu ne pra­vi pro­ble­ma oko nas­tu­pa u Ri­ju, a Ka­ta­lon­ci su mu udo­vo­lji­li, oci­je­niv­ši da je to na­tje­ca­nje ma­nje zah­tjev­no od Co­pe, ko­ja je proš­log mje­se­ca za­vr­še­na či­le­an­skim slav­ljem. Iz­bor­nik Rogéi­ro Mi­ca­le po­zvao je još ne­ko­li­ko zvuč­nih ime­na, me­đu ko­ji­ma se is­ti­ču Bar­cin Ra­fin­ha i San­to­sov Ga­bri­el Bar­bo­sa, ko­jeg su pro­zva­li Neyma­ro­vim na­s­ljed­ni­kom. Na olim­pij­skom tur­ni­ru nad­me­tat će se 16 no­go­met­nih re­pre­zen­ta­ci­ja po­di­je­lje­nih u če­ti­ri sku­pi­ne (A: Bra­zil, Juž­na Afri­ka, Irak i Dan­ska, B: Ko­lum­bi­ja, Ja­pan, Ni­ge­ri­ja i Šved­ska, C: Nje­mač­ka, Juž­na Ko­re­ja, Mek­si­ko i Fi­dži, D: Al­žir, Ar­gen­ti­na, Hon­du­ras i Por- tu­gal) pri če­mu će po dvi­je pr­vo­pla­si­ra­ne mom­ča­di iz sva­ke sku­pi­ne na­pre­do­va­ti u če­t­vr­t­fi­na­le. Os­tva­ri li “se­lecão” sto­ljet­ni san, ući će u oda­bra­no druš­tvo ko­je pre­dvo­de Ma­đar­ska i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja s po tri zla­ta. Za raz­li­ku od MOO-a, Fi­fa ne priz­na­je pr­vo bri­tan­sko zla­to, osvo­je­no 1900. u Pa­ri­zu, jer je na tim igra­ma no­go­met uve­den kao de­mons­tra­cij­ski sport. Umjes­to dr­ža­va su­dje­lo­va­li su klu­bo­vi ili sve­uči­liš­ne mom­ča­di, pa je zla­to za Bri­ta­ni­ju osvo­jio lon­don­ski Up­ton Park. Is­ti je slu­čaj s OI 1904. u St. Lo­uisu, gdje je kao po­bjed­nik iz­aš­la Ka­na­da, pre­ciz­ni­je Ga­it Fo­ot­ball Club.

Že­li bi­ti kao Me­ssi

Za Fi­fu, no­go­met se na OI služ­be­no igra tek od 1908. u Lon­do­nu, gdje je Bri­ta­ni­ja po­ni­je­la svo­je dru­go, od­nos­no po Fi­fi pr­vo zla­to. Od ta­da je no­go­met re­dov­no pri­su­tan na Igra­ma, s iz­u­zet­kom Los An­ge­le­sa 1932. Pe­de­se­tih se pr­vim zla­tom oki­ti­la le­gen­dar­na ma­đar­ska “la­ka ko­nji­ca”, ko­ja je u fi­na­lu u Hel­sin­ki­ju svla­da­la Ju­gos­la­vi­ju. Pri­je idu­ća dva ma­đar­ska slav­lja ti­je­kom šez­de­se­tih, zla­ta se do­če­pa­la i Ju­gos­la­vi­ja, nad­ma­šiv­ši Dan­sku u Ri­mu. Mom­ča­di iz ko­mu­nis­tič­kog blo­ka do­mi­ni­ra­le su do uru­ša­va­nja ko­mu­niz­ma, na­kon če­ga su zav­la­da­le his­pan­ske i afrič­ke zem­lje. Dva­put za­re­dom, 2004. i 2008., naj­sjaj­ni­ja su od­li­čja pri­pa­la Ar­gen­ti­ni, ovo po­to­nje s Le­om Me­ssi­jem u sas­ta­vu.

Bra­zil je i u Lon­do­nu bio ve­li­ki fa­vo­rit, ali iz­gu­bio je od Mek­si­ka s 1:2. Stri­jel­ci: Hulk i Pe­ral­ta 2

Po­s­ljed­nja šan­sa Za Bra­zil­ce bi tri­jumf na OI bio me­lem na ra­nu na­kon ni­za po­ni­že­nja. Zad­nja tri na­tje­ca­nja za­vr­ši­la su de­bak­lom Tri po­ra­za u fi­na­lu Neymar je bio dio re­pre­zen­ta­ci­je i u Lon­do­nu 2012., no Bra­zil je iz­gu­bio od Mek­si­ka. Bio je to tre­ći po­raz, na­kon 1984. (od Fran­cu­ske) i 1988. (od SSSR-a) BAR­CE­LO­NA MU IZ­AŠ­LA U SU­SRET Neymar je iz­ri­či­to mo­lio upra­vu ka­ta­lon­skog klu­ba da mu ne pra­vi pro­ble­me oko nas­tu­pa na olim­pij­skom no­go­met­nom tur­ni­ru u Rio de Ja­ne­iru. Ka­ta­lon­ci su mu udo­vo­lji­li, oci­je­niv­ši da je to na­tje­ca­nje ma­nje zah­tjev­no od Co­pa Ame­ri­ce u SAD-u

Me­ssi je to već osvo­jio Je­di­ni ve­ći tro­fej ko­ji je Leo osvo­jio s Ar­gen­ti­nom bi­le su Olim­pij­ske igre i to 2008. go­di­ne u Pe­kin­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.