Ko­re­nić pr­va žr­tva ko­ma­ra­ca – ima tri ubo­da

Hra­na je ne­što lo­ši­ja ne­go na Igra­ma u Lon­do­nu i Pe­kin­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

So­be su na po­čet­ku sla­bi­je čiš­će­ne, no na­kon pri­go­vo­ra se sve po­bolj­ša­lo. Ne­ma­mo se na što pre­vi­še tu­ži­ti, rek­li su nam hr­vat­ski spor­ta­ši da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net I dok An­dri­ja Ga­ći­na čeka da­naš­nji ždri­jeb stol­no­te­ni­skg tur­ni­ra i od­la­zi fi­zi­ote­ra­pe­utu ka­ko bi mu le­đa što sprem­ni­ja do­če­ka­la pr­vi meč, nje­gov tre­ner i iz­bor­nik hr­vat­ske stol­no­te­ni­ske re­pre­zen­ta­ci­je Zvo­ni­mir Ko­re­nić iš­če­ku­ju svo­ju sud­bi­nu. – Imam tri ubo­da ko­mar­ca. Za sa­da ne­mam simp­to­me vi­ru­sa Zi­ka, ha-ha. Ne­vje­ro­jat­no, ali na­pa­li su me u dvo­ra­ni. Ka­ko su i gdje uš­li, ne­mam poj­ma. Sje­dim ja ta­ko i gle­dam tre­ning, kad ču­jem zu­ja­nje. Jed­nog sam us­pio “skinuti”, ali su mi dru­gi za to na­pla­ti­li da­nak – re­kao je Ko­re­nić. U nje­go­vu gla­su ne­ma stra­ha. Na­rav­no da ne­ma stra­ha. U Hr­vat­skoj su ko­mar­ci pu­no opas­ni­ji. Do­bi­li smo u mi­si­ji HOO-a spre- je­ve pro­tiv ko­ma­ra­ca i sred­stvo na­kon ubo­da. Sprej ni­sam ko­ris­tio jer je ne­ugod­nog mi­ri­sa ko­ji mi sme­ta – is­tak­nuo je.

Svi bje­že u McDo­nald’s

Ima li ko­ma­ra­ca u so­ba­ma? Ka­kav je smje­štaj? – Bi­lo je ma­lo pro­ble­ma jer so­be ni­su baš bi­le čis­te, ali do­ma­ćin je sa­da ma­lo po­ve­ćao broj čis­ta­či­ca pa je sve u ure­du. So­be su kli­ma­ti­zi­ra­ne, ali vje­ruj­te da još ni­jed­nom ni­sam upa­lio kli­mu. Ov­dje je tre­nu­tač­no zim­sko do­ba, ali uz ugod­nih 25 Cel­zi­je­vih stup­nje­va – ka­že Ko­re­nić. Ma­lo je hlad­no u glav­nom res­to­ra­nu? – Is­ti­na, ali ni­šta hlad­ni­je ne­go što je bi­lo u Pe­kin­gu i Lon­do­nu. U res­to­ra­nu su ma­lo ni­že tem­pe­ra­tu­re da se ne ra­zvi­ju kak­ve bak­te­ri­je. Hra­na je u re­du, no lo­ši­ja je ne­go na pret­hod­nim Igra­ma. Uz ve­li­ki za­tvo­re­ni res­to­ran ima i je­dan otvo­re­ni gdje se pe­če ro­štilj, a tu je i tra­di­ci­onal­ni McDo­nald’s, u ko­ji spor­ta­ši naj­vi­še vo­le ići – re­kao je Ko­re­nić. An­drej Ga­ći­na još ni­je od­lu­čio OR­GA­NI­ZA­CI­JA POGREBA: ho­će li ići na sve­ča­no otva­ra­nje. – Ne znam još ko­li­ko će otva­ra­nje tra­ja­ti. Bu­dem li pr­vi meč igrao 8. ko­lo­vo­za, on­da ću ići, ali bu­dem li igrao dan ra­ni­je, i ni­sam baš si­gu­ran – is­tak­nuo je naj­bo­lji hr­vat­ski stol­no­te­ni­sač.

Nor­mal­no pe­re­mo zu­be

Mar­ce­la Ma­rić, je­di­na hr­vat­ska pred­stav­ni­ca u sko­ko­vi­ma u vo­du, tek je sti­gla u olim­pij­sko se­lo, ali je za­to nje­zin tre­ner Ši­me Pe­rić tu već ne­ko­li­ko da­na. – Pr­vi sam put na Igra­ma i vi­še sam oče­ki­vao od smje­šta­ja. Još je naš apart­man i u re­du, osim što nas šes­to­ri­ca di­je­li­mo ku­pa­oni­cu pa zna nas­ta­ti nered, a čis­ta­či­ce ni na vi­di­ku – re­kao je Pe­rić. Kak­va je vo­da u apart­ma­ni­ma, mo­že li se si­gur­no tu­ši­ra­ti, pra­ti zu­be? – Ne­ma pro­ble­ma. Mis­lim da su me­di­ji sve to na­pu­ha­li. I vo­da u bazenu u ko­jem će se odr­ža­ti sko­ko­vi u vo­du je čis­ta i ne­ma opas­nos­ti za ska­ka­če – ka­zao je Pe­rić.

REUTERS INS­TA­GRAM

Po­dig­nu­ta hr­vat­ska zas­ta­va uz ple­sa­če. Pred­sjed­nik MOO-a ru­ča u olim­pij­skom se­lu. Na­ši se spor­ta­ši, Či­lić i bra­ća Sin­ko­vić, ma­lo opu­šta­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.