Čo­vić je gu­rao BiH pre­ma EU, a sa­da ga op­tu­žu­ju za blo­ka­du

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Iako je bio naj­ve­ći za­go­vor­nik što br­že in­te­gra­ci­je i is­pu­nja­va­nja uvje­ta ko­je je Bruxel­les pos­ta­vio pred bh. vlas­ti, a i osob­no je pre­dao zah­tjev za člans­tvom BiH u EU, Dra­gan Čo­vić se sa­da na­šao u po­zi­ci­ji da bu­de okriv­ljen za blo­ka­du europ­skog pu­ta zem­lje. Nje­go­vo pro­tiv­lje­nje do­go­vo­ru Izet­be­go­vićDo­dik već je ta­ko oka­rak­te­ri­zi­ra­no u ne­kim kru­go­vi­ma u BiH. S dru­ge stra­ne, Izet­be­go­vić tvr­di ka­ko je Čo­vi­će­va re­ak­ci­ja bes­po­treb­na, jer, po nje­go­vom tu­ma­če­nju, ulo­ga žu­pa­ni­ja u Me­ha­niz­mu ko­or­di­na­ci­je ni­je pro­mi­je­nje­na. – Pro­ble­mi ko­je sa­da rje­ša­va­mo na pu­tu europ­skih in­te­gra­ci­ja u do­broj mje­ri su pro­izaš­li iz či­nje­ni­ce da je Dra­gan Čo­vić in­zis­ti­rao na pre­da­va­nju pre­ura­nje­ne i ne­doz­re­le apli­ka­ci­je za člans­tvo u EU – iz­ja­vio je Izet­be­go­vić. Od­no­se Izet­be­go­vi­ća i Čo­vi­ća do­dat­no kom­pli­ci­ra i pre­gla­sa­va­nje hr­vat­skih mi­nis­ta­ra u Vla­di FBiH, zbog če­ga je za­ka­zan i nji­hov bi­la­te­ral­ni sas­ta­nak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.