U šest mje­se­ci rast pri­ho­da od 2,3 pos­to, a ne­to do­bit bi­la je 6,9 mil. ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (lik)

U pr­vom po­lu­go­di­štu Gru­pa Sa­po­nia os­tva­ri­la je ukup­ne pri­ho­de od 537,1 mi­li­jun ku­na, što je rast od 2,3 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Ne­to do­bit bi­la je 6,9 mi­li­ju­na ku­na, a pos­lov­na do­bit 13,4 mi­li­ju­na ku­na. Pri­ho­di od pro­da­je iz­no­si­li su 526,4 mi­li­ju­na ku­na uz rast od 2,1 pos­to, a oko 47 pos­to pri­ho­da os­tva­re­no je na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma, sto­ji u pri­op­će­nju kom­pa­ni­je objav­lje­nom na Za­gre­bač­koj bur­zi. U Sa­po­ni­ji ka­žu da je si­ner­gij­ski efekt Sa­po­ni­je i nje­zi­nih ovis­nih dru­šta­va Kan­di­ta i Ma­ra­ske re­zul­tat jas­no pos­tav­lje­nog pos­lov­nog mo­de­la us­mje­re­nog na pro­mo­ci­ju jas­nog ra­zvo­ja, ori­gi­nal­nog hr­vat­skog pro­izvo­da i iz­voz­ne ori­jen­ti­ra­nos­ti.

Da­mir Sken­der pred­sjed­nik upra­ve Sa­po­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.