Do­đi­te na Brač 10. ruj­na - ta­da je Ljet­ni kar­ne­val u Su­pe­tru

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

“Dol­če­vi­ta” To je pje­šač­ka go­ur­met sta­za. Na­la­zi se iz­nad Su­pe­tra i vo­di pre­ko Do­njeg Hum­ca do Praž­ni­ce. Ima šest ki­lo­me­ta­ra, kao krug oko za­gre­bač­kog Ja­run­skog je­ze­ra, a na njoj su res­to­ra­ni, dvi­je umjet­nič­ke ga­le­ri­je i obi­telj­ska vi­na­ri­ja. Pla­ža Tri mos­ta Is­pod ho­te­la, ide­al­na za ku­pa­nje, mjes­to će se uvi­jek na­ći. Iako se zo­ve Tri mos­ta, mos­to­va ne­ma, ne­go ta­ko zo­vu mol... Me­đu­na­rod­ni ljet­ni brač­ki kar­ne­val Odr­ža­va se 10. ruj­na u Su­pe­tru na ri­vi, a na nje­ga do­la­ze ma­ška­ra­ne gru­pe iz vi­še od 15 dr­ža­va.

Mu­zej oto­ka Bra­ča Na­la­zi se u Škri­pu, naj­sta­ri­jem na­se­lju na oto­ku. Na mjes­tu ilir­skih zi­di­na, ko­je da­ti­ra­ju još iz 1400. go­di­ne pri­je Kris­ta, po­dig­nut je rim­ski ma­uzo­lej, za­tim obram­be­na tvr­đa­va Ra­doj­ko­vić... Da­nas je to mu­zej sa za­nim­lji­vim eks­po­na­ti­ma iz špi­lje Ko­pa­či­na, rim­skim nad­grob­nim spo­me­ni­ci­ma, po­mor­skim kar­ta­ma.

Mu­zej mas­li­no­va ulja Ta­ko­đer u Škri­pu, a u nje­mu je pri­ka­za­na po­vi­jest mas­li­nar­stva na oto­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.