Ka­ko ži­ve Ro­mi: Že­lim ra­di­ti već 20 go­di­na, ali kad vi­de tko sam, ne­ma šan­se

I Ro­mi se is­e­lja­va­ju, naj­vi­še u Nje­mač­ku i Šved­sku, ta­mo ih nit­ko, ako že­le ra­di­ti, ne pi­ta tko su i što su, ka­že pred­sjed­nik Uni­je Ro­ma Hr­vat­ske Nu­sret Se­fe­ro­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Ve­čer­nja­kov re­por­ter u rom­skom na­se­lju Ko­za­ri pu­te­vi u Za­gre­bu

Još ni­je ot­kri­ve­no tko je ne­dav­no ba­cio bom­bu is­pred vr­ti­ća ko­ji se na­la­zi u sklo­pu objek­ta Uni­je Ro­ma u za­gre­bač­kom na­se­lju Ko­za­ri pu­te­vi

Sta­tus Ro­ma ne po­prav­lja se una­toč to­me što sve vla­de obe­ća­va­ju po­moć

Ma­li Le­on ma­šta da će bi­ti li­ječ­nik kad odras­te

Lop­ta je svug­dje dio dje­čje sva­kod­ne­vi­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.