Što ra­di­ti kad se na­đe­te u usi­ja­nom autu

Vož­nja u pre­gri­ja­nom autu opas­ni­ja je od vož­nje s 0,5 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi – što sve mo­gu na­pra­vi­ti vo­za­či ka­ko bi olak­ša­li pu­to­va­nje se­bi i auto­mo­bi­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net

U špi­ci se­zo­ne ki­lo­me­tar­ske ko­lo­ne nas­ta­ju i po­ne­djelj­kom pa je sve te­že iz­bje­ći vož­nju u ko­lo­na­ma po vru­ći­ni i uz po­ve­ća­nu po­troš­nju

Ne pu­to­va­ti u vri­je­me kad se oče­ku­ju naj­ve­će gu­žve i iz­bje­ga­va­ti au­to­ces­te, od­nos­no ko­ris­ti­ti al­ter­na­tiv­ne prav­ce sa­vjet je svi­ma oni­ma ko­ji kre­ću pre­ma ju­gu ili se vra­ća­ju s mo­ra pre­ma kon­ti­nen­tu u špi­ci tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Ali ko­lo­ne du­že od 10 km stva­ra­le su se ovih da­na i u sa­svim ne­uobi­ča­je­no vri­je­me, pri­mje­ri­ce, po­ne­djelj­kom uju­tro, pa je gu­žve sve te­že iz­bje­ći. Sto­ga se tre­ba pri­pre­mi­ti na vi­še­sat­no gmi­za­nje auto­ces­tom na pak­le­noj vru­ći­ni, što pri­je sve­ga zna­či na put kre­nu­ti s teh­nič­ki is­prav­nim auto­mo­bi­lom na ko­jem ste oba­vi­li ser­vis, a bit­no je i opre­mi­ti se s dos­ta te­ku­ći­ne. Spas u tak­voj si­tu­aci­ji u mo­der­nim auto­mo­bi­li­ma je kli­ma-ure­đaj, ko­ji se s pra­vom sma­tra i si­gur­nos­nim sus­ta­vom da­naš­njih auto­mo­bi­la jer, pre­ma po­da­ci­ma Jav­ne va­tro­gas­ne pos­troj­be gra­da Za­gre­ba, unu­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra u auto­mo­bi­lu bit će za ži­vot opas­na 42 °C na­kon sa­mo po­la sa­ta iz­lo­že­nos­ti auta suncu ako je vanj­ska tem­pe­ra­tu­ra zra­ka 26 °C.

Za 10 mi­nu­ta već 41 °C

Na vanj­skih 34 °C za sa­mo 10 mi­nu­ta već će u auto­mo­bi­lu bi­ti 41 °C, dok će na vanj­skih 40 stup­nje­va za sat vre­me­na u ka­bi­na go­rje­ti na čak 68 °C . Zbog to­ga kli­ma-ure­đaj, ako ga ima­te u svom auto­mo­bi­lu, sva­ka­ko re­dov­no odr­ža­vaj­te. Osim to­ga, is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da vož­nja u vru­ćem auto­mo­bi­lu na vo­za­če­vu kon­cen­tra­ci­ju i br­zi­nu re­ak­ci­je utje­če go­re od vož­nje s 0,5 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi.

Po­ve­ća­na po­troš­nja go­ri­va

Va­tro­gas­ci su ovim po­da­ci­ma upo­zo­ri­li ko­li­ko je opas­no os­tav­lja­ti u auto­mo­bi­lu na suncu kuć­ne lju­bim­ce, a po­go­to­vo dje­cu, ako ta­ko ne­što ne­kom uop­će pad­ne na pa­met. Da­ka­ko, kli­ma-ure­đaj kao naj­ve­ći do­dat­ni po­tro­šač u auto­mo­bi­lu na ve­li­kim vru­ći­na­ma znat­no po­ve­ća­va po­troš­nju go­ri­va. Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma, kod ne­kih auto­mo­bi­la čak i 30% pri ra­s­hla­đi­va­nju auto­mo­bi­la s vanj­ska 32 na 22 °C u unu­traš­njos­ti auta.

Vož­nja u pre­gri­ja­nom autu opas­ni­ja je od vož­nje s 0,5 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi

Kao što vo­zač mo­ra pi­ti do­volj­no te­ku­ći­ne, ta­ko se mo­tor auta mo­ra ra­s­hla­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.