Hla­đe­nju mo­to­ra po­ma­že i pa­lje­nje gri­ja­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kad se vo­zi u ko­lo­ni po vru­ći­ni, ni­je iz­ne­na­đe­nje da tem­pe­ra­tu­ra mo­to­ra uđe u cr­ve­no. Ta­da ne­ma do­volj­no pro­to­ka vanj­skog zra­ka ko­ji bi cir­ku­li­rao kroz hlad­njak pa, ako pos­to­ji i naj­ma­nji pro­blem u ra­s­hlad­nom sus­ta­vu, mo­že do­ći do pre­gri­ja­va­nja. Raz­lo­ga je vi­še, od me­ha­nič­kog kva­ra i pu­šta­nja vo­de na cri­je­vu, pum­pi ili hlad­nja­ku, pa do kva­ra ter­mos­ta­ta, ter­mo­pre­ki­da­ča, vo­de­ne pum­pe, re­le­ja... Sta­ni­te sa stra­ne i os­ta­vi­te mo­tor da ra­di ne­ko­li­ko mi­nu­ta u praz­nom ho­du (sa­mo ako se ven­ti­la­tor vr­ti i ni­je puk­nuo re­men ko­ji po­kre­će pum­pu ra­s­hlad­ne te­ku­ći­ne, a ako sum­nja­te na to, uga­si­te mo­tor od­mah), ali is­klju­či­te kli­ma-ure­đaj, ra­dio, svje­tla... Zvu­či ne­vje­ro­jat­no, ali po­mo­ći ta­da mo­že uklju­či­va­nje gri­ja­nja, i to na mak­si­mum. Ti­me će to­pli­na iz mo­to­ra od­la­zi­ti u ka­bi­nu. Hla­đe­nju mo­to­ra po­mo­ći će i po­di­za­nje pok­lop­ca mo­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.