No­go­met­ni Don Ju­an

No­go­me­taš Re­al Ma­dri­da vo­li bi­ti okru­žen li­je­pim že­na­ma INS­TA­GRAM

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Sva­ki tje­dan Cris­ti­ano Ro­nal­do za­bav­lja se s no­vom lje­po­ti­com. Ovaj tje­dan u Ame­ri­ci lju­bu­je s Ca­ssan­drom Da­vis, ko­ju kra­si ti­tu­la naj­sek­si gu­ze Ins­ta­gra­ma.

Slav­ko So­bin proš­le je go­di­ne na­ba­vio ku­ji­cu Bu­bu, a ona ga vjer­no pra­ti i na pla­ži i tu­lu­mi­ma. Sku­pa i či­ta­ju na pla­ži...

Lu­ka Ni­že­tić s Cha­kom se spri­ja­te­ljio pri­je pet go­di­na. Uz nje­ga uči ka­ko bi­ti ta­ta, a na ti­je­lu ima is­te­to­vi­ran nje­gov lik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.