Spor­ni za­kon donesen tri da­na pri­je sve­ča­nog ula­ska u EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­bor 28. VI. 2013.

pro­pi­su­je da ne­ma iz­ru­če­nja za zlo­či­ne pri­je 2002. i da je zas­ta­ra obli­ga­tor­ni raz­log ne­iz­ru­če­nja

Za­kon, ko­ji je Sa­bor iz­gla­sao

na pri­jed­log Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de, od­mah bi­va pro­zvan lex Per­ko­vić jer ga šti­ti od iz­ru­če­nja

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja i Nje­mač­ka

upo­zo­ra­va­ju Hr­vat­sku da lex Per­ko­vić kr­ši pro­pi­se EU i tra­že nje­go­vo po­ni­šte­nje

Mi­la­no­vi­će­va Vla­da

že­li, is­to­vre­me­no s uki­da­njem lex Per­ko­vić, pro­mi­je­ni­ti Us­tav ka­ko bi se Per­ko­vi­ću su­di­lo u RH

Pod snaž­nim pri­ti­skom

Vla­da uki­da spor­ne odred­be, Per­ko­vić i Mus­tač uhi­će­ni i iz­ru­če­ni Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.