Li­ječ­ni­ci: Na­pad na li­ječ­ni­ka mo­ra se tre­ti­ra­ti kao na­pad na po­li­caj­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (irl) iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Su­rad­nja s prof. pe­di­ja­tri­je Wil­li­amom A. Ca­reyem tre­ba­la bi se nas­ta­vi­ti kroz Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu Bi­la je to raz­mje­na is­kus­ta­va i ide­ja te nas­ta­vak su­rad­nje KBC-a Zagreb s ču­ve­nom Mayo kli­ni­kom či­ji je pro­fe­sor pe­di­ja­tri­je Wil­li­am A. Ca­rey do­šao u po­sjet Za­vo­du za neo­na­to­lo­gi­ju i in­ten­ziv­no li­je­če­nje spo­me­nu­te bol­ni­ce. U tom se za­vo­du bri­nu i spa­ša­va­ju one naj­u­gro­že­ni­je te je­di­ni ko­ris­te ECMO ure­đaj, ta­ko­zva­na umjet­na plu­ća, na no­vo­ro­đen­ča­di. Upra­vo je je­dan ta­kav slu­čaj oku­pi­rao ame­rič­kog gos­ta i li­ječ­ni­ke na Re­bru te su di­sku­ti­ra­li o to­me što je naj­bo­lje dalje či­ni­ti kad je u pi­ta­nju li­je­če­nje ma­le­nog pa­ci­jen­ta ro­đe­nog s ve­li­kim zdrav­s­tve­nim pro­ble­mi­ma. – Su­ge­ri­rao nam je što dalje i tak­va su is­kus­tva ne­pro­cje­nji­va. Ovo je su­rad­nja rad­nim po­sje­tom ko­ja bi se u per­s­pek­ti­vi tre­ba­la nas­ta­vi­ti kroz naš Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu. Prof. Ca­rey su­dje­lo­vao je s na­ma u ra­du, a i raz­go­va­ra­li smo o na­či­nu funk­ci­oni­ra­nja Za­vo­da, što bi bi­lo do­bro una­pri­je­di­ti i na ko­ji na­čin – opi­sa­la je dr. Ru­ža Gri­zelj sa Za­vo­da za neo­na­to­lo­gi­ju. U Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja do­bi­li su od­go­vor Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa da je pri­je iz­mje­na po­treb­no us­kla­di­ti i dru­ge pro­pi­se Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Na­pad na li­ječ­ni­ka za­kon tre­ba tre­ti­ra­ti kao na­pad na služ­be­nu oso­bu, su­kus je zah­tje­va Hr­vat­ske udru­ge bol­nič­kih li­ječ­ni­ka ko­ja je teh­nič­kom mi­nis­tru pra­vo­su­đa An­ti Špr­lje upu­ti­la otvo­re­no pi­smo. Tim pi­smom tra­že, ka­ko sto­ji, prav­nu za­šti­tu zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka te na­vo­de pri­mje­re fi­zič­kih i ver­bal­nih na­pa­da na li­ječ­ni­ke. Po­vod otvo­re­nom pi­smu HUBOL-a po­s­ljed­nji su in­ci­den­ti, od­nos­no na­pa­di na li­ječ­ni­ke proš­log mje­se­ca u Za­dru i Osi­je­ku, a ka­ko na­gla­ša­va­ju, pre­ma sta­tis­ti­ci broj ovak­vih na­pa­da po­s­ljed­njih je go­di­na u po­ras­tu. Prav­na za­šti­ta ko­ju tra­že sas­to­ji se u spo­me­nu­tim iz­mje­na­ma Kaz­ne­nog za­ko­na ko­ji bi na­pad na li­ječ­ni­ka, ali i sve “služ­be­ni­ke u jav­nim služ­ba­ma” tre­ti­rao kao što se da­nas tre­ti­ra na­pad na po­li­caj­ca, voj­ni­ka i za što za­kon pro­pi­su­je za­tvor­sku kaz­nu. Li­ječ­ni­ci su tak­vu prav­nu iz­mje­nu u ovom pi­smu za­tra­ži­li i za nas­tav­ni­ke, pro­fe­so­re, struč­ne su­rad­ni­ke u ško­la­ma i uče­nič­kim do­mo­vi­ma, pro­fe­so­re te rad­ni­ke u us­ta­no­va­ma so­ci­jal­ne skr­bi. – Pre­ma nes­luž­be­nim po­da­ci­ma, od Mi­nis­tar­stva zdrav­lja u ožuj­ku ove go­di­ne do­bi­li ste pri­jed­log za­ko­na o do­pu­na­ma Kaz­ne­nog za­ko­na, ali on do da­nas ni­je upu­ćen u prav­nu pro­ce­du­ru te se ta­ko naj­vje­ro­jat­ni­je pro­pus­ti­lo spri­je­či­ti ne­že­lje­ne do­ga­đa­je i na­pa­de na li­ječ­ni­ke na rad­nom mjes­tu – dio je pri­op­će­nja HUBOL-a ko­jim se pro­zi­va teh­nič­kog mi­nis­tra pra­vo­su­đa. In­for­ma­ci­ju ko­ju u pri­op­će­nju na­vo­de kao nes­luž­be­nu pro­vje­ri­li smo u Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja gdje su po­t­vr­di­li da su do­is­ta u ožuj­ku ta­kav pri­jed­log pos­la­li Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa i da su do­bi­li nji­hov od­go­vor. – Oni su svjes­ni važ­nos­ti tog pro­ble­ma, ali se mo­ra­ju us­kla­di­ti i ne­ki dru­gi pro­pi­si. U na­cr­tu smo obu­hva­ti­li zdrav­s­tve­ne dje­lat­ni­ke, ali i dru­ge jav­ne služ­be­ni­ke ka­ko bi se na­pad na njih tre­ti­rao kao na­pad na služ­be­nu oso­bu ra­di ve­će ra­zi­ne za­šti­te i sank­ci­je tak­vih na­pa­da – objas­ni­la je Iva­na Jer­ko­vić, glas­no­go­vor­ni­ca Mi­nis­tar­stva zdrav­lja.

U HUBOL-u ka­žu ka­ko na­pa­di ni­su spri­je­če­ni jer iz­mje­ne ni­su pos­la­ne u pro­ce­du­ru

Wil­li­am A. Ca­rey i dr. Ru­ža Gri­zelj naj­a­vi­li su nas­ta­vak su­rad­nje

Teh­nič­ki mi­nis­tar zdrav­lja dr. Da­rio Na­kić uva­žio je pri­jed­log udru­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.