Ulja­ni­ku 39 mil. USD Za­gre­bač­ke ban­ke i HBOR-a za ot­pla­tu du­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ulja­nik plo­vid­ba još jed­nim ugo­vo­rom o klup­skom kre­di­tu za­vr­ši­la je pos­tu­pak res­truk­tu­ri­ra­nja svog kre­dit­nog du­ga. Di­rek­tor tog pul­skog bro­da­ra Dra­gu­tin Pav­le­tić obja­vio je na Za­gre­bač­koj bur­zi o za­klju­če­nju ugo­vo­ra od 39 mi­li­ju­na USD sa Za­gre­bač­kom ban­kom i HBOR-om, ko­jim će se re­fi­nan­ci­ra­ti obve­ze ve­za­ne za kup­nju bro­do­va za ra­su­te te­re­te Ve­ru­da i Sto­ja sa­gra­đe­nih u Ulja­ni­ku 2011. i 2012. Sred­stvi­ma kre­di­ta ugo­vo­re­nog na rok od de­set go­di­na u ci­je­los­ti će se is­pla­ti­ti pos­to­je­će kre­di­to­re tih bro­do­va – Za­gre­bač­ka ban­ka, ABN-AMRO i Cre­dit Su­isse. La­ni je, pak, is­tar­ski bro­dar za­klju­čio ugo­vo­re o re­fi­nan­ci­ra­nju u vi­si­ni od go­to­vo 150 mi­li­ju­na do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.