Teh­nič­ka Vla­da re­fi­nan­ci­rat će dug ko­ji se ‘ro­la’ već go­di­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jd)

Teh­nič­ka Vla­da idu­ći će uto­rak odra­di­ti po­s­ljed­nju ope­ra­ci­ju fi­nan­ci­ra­nja pri­je iz­bo­ra. U ter­mi­nu re­dov­nih auk­ci­ja tre­zor­skih za­pi­sa Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ri­je­šit će dos­pi­je­će ne­ti­pič­nog de­viz­nog tre­zor­ca (pla­ti­va u euri­ma) vri­jed­nog 1,22 mi­li­jar­de eura i iz­da­nog u ve­lja­či proš­le go­di­ne na rok od 18 mje­se­ci. Ri­ječ je o krat­ko­roč­nom du­gu ko­ji se već go­di­na­ma ‘ro­la’. U po­zi­vu inves­ti­to­ri­ma kao plan iz­da­nja na­vo­di se mi­li­jar­du eura, no oče­ku­je se da ne­će bi­ti is­pod dos­pi­je­va­ju­ćih 1,25 ml­rd. eura, a s ob­zi­rom na pre­dvi­di­vu do­bru po­traž­nju, mno­gi dr­že da bi mo­glo bi­ti i ne­što vi­še. Uz iz­gled­nu ni­žu ka­ma­tu, re­fi­nan­ci­ra­nje će uklju­či­va­ti i kra­ći rok no­ve tran­še – 15 mje­se­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.