Bi­cik­li­ma iz Vu­ko­va­ra u Sinj: sva­ki dan 150 ki­lo­me­ta­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Pod­no Bi­je­log kri­ža na uš­ću Vu­ke u Du­nav ju­čer uju­tro po­čeo je bi­cik­lis­tič­ki ma­ra­ton Vu­ko­var – Sinj na ko­je­mu su­dje­lu­je osam čla­no­va vu­ko­var­ske Udru­ge Bi­cik­li­vo – re­kre­ati­vo. Ma­ra­ton ko­ji se odr­ža­va pod slo­ga­nom “Bi­cik­lom na Sinj­sku al­ku” tra­je do 6. ko­lo­vo­za, a dan pri­je su­di­oni­ci će po­sje­ti­ti Knin, gdje će bi­ti na sre­diš­njoj pros­la­vi Da­na po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti i Da­na hr­vat­skih bra­ni­te­lja. – Pr­ve go­di­ne pu­to­va­li smo u Knin pod slo­ga­nom “Na­ša žr­tva za sla­vu va­šu”, kre­nu­li smo s Ov- ča­re te smo ti­me po­ve­za­li naj­ve­ću tra­ge­di­ju Do­mo­vin­skog ra­ta s po­no­som i kru­nom hr­vat­ske po­bje­de. La­ni smo pu­to­va­li u Ble­iburg, a ove go­di­ne že­li­mo po­ve­za­ti vu­ko­var­ski s al­kar­skim po­no­som. Sva­kog da­na plan nam je pri­je­ći oko 150 ki­lo­me­ta­ra – re­kao je pred­sjed­nik udru­ge Da­mir Sa­bo. Na ma­ra­ton je kre­nu­lo osam bi­cik­lis­ta, i to Ivan Ke­la­va, Jo­sip Bu­di­mir, Bra­ni­sa­lav He­ge­duš, Kris­ti­jan Mi­ha­lje­vić, Kru­no Pa­pac, Go­ran Ben­dra, Da­li­bor Ka­uri­no­vić te pred­sjed­nik udru­ge D. Sa­bo.

Su­di­oni­ci će po­sje­ti­ti i Knin, gdje će bi­ti na sre­diš­njoj pros­la­vi Da­na po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti

BRADARIĆ B.

U eki­pi su Ivan Ke­la­va, Jo­sip Bu­di­mir, Bra­nis­lav He­ge­duš, Kris­ti­jan Mi­ha­lje­vić, Kru­no Pa­pac, Go­ran Ben­dra, Da­li­bor Ka­uri­no­vić i Da­mir Sa­bo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.