Za Kur­de se oti­ma­ju Ame­ri­kan­ci i Ru­si

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ia­ko ni­je bi­la po­zva­na na mi­rov­ne pre­go­vo­re u Že­ne­vi zbog su­prot­stav­lja­nja Tur­ske i Sa­udij­ske Ara­bi­je, stran­ka De­mo­krat­ske uni­je i nje­no voj­no kri­lo Je­di­ni­ce na­rod­ne za­šti­te (YPG), na­kon pet go­di­na ra­ta u Si­ri­ji, pos­ta­la je je­dan od naj­važ­ni­ji fak­to­ra u bor­bi pro­tiv te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji. Go­to­vo je ne­mo­gu­će da će se pos­ti­ći bi­lo kak­vo po­li­tič­ko rje­še­nje u Si­ri­ji bez Kur­da. Da su va­žan čim­be­nik, go­vo­ri i či­nje­ni­ca ka­ko ih Ame­ri­kan­ci i Ru­si že­le pri­do­bi­ti na svo­ju stra­nu. Dok im Ame­ri­kan­ci bez ikak­vih ogra­ni­če­nja ša­lju na­oru­ža­nje i voj­ne sa­vjet­ni­ke, Ru­si su već u Mo­sk­vi otvo­ri­li kur­d­sko pred­stav­niš­tvo.

Strah i tre­pet Kur­d­ske rat­ni­ce strah su i tre­pet za ISIL, ko­ji ne že­le ra­to­va­ti sa že­na­ma jer, ka­žu – “ako te ubi­je že­na, ne­ćeš ići u raj”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.