-

Vecernji list - Hrvatska - - Turistička Patrola -

GUŽVE – Ia­ko je par­ki­ra­nje re­la­tiv­no jef­ti­no a mo­že se na­ći i bes­plat­no (iz­nad Ba­čvi­ca, npr.), da pro­na­đe­te mjes­to tre­ba vre­me­na. Grad je ve­lik i gužve su nor­mal­ne, ali za do­go­vor tre­ba uvi­jek odvo­ji­ti ma­lo vi­še vre­me­na. Tra­že­nje mjes­ta je avan­tu­ra, a jav­ne garaže se u Spli­tu tek po­či­nju otva­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.