Cris­ti­ano Ro­nal­do obo­je­nim nok­ti­ma uda­rio no­vi trend

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Koz­me­tič­ki tret­ma­ni op­se­si­ja su no­go­me­ta­ša Cris­ti­ana Ro­nal­da pa sva­ki mje­sec ide na de­pi­la­ci­ju pr­sa, a jed­nom tjed­no na sku­pe tret­ma­ne nje­ge li­ca. Tren­do­ve lje­po­te ko­je je pos­ta­vio ovaj naj­pla­će­ni­ji no­go­me­taš svi­je­ta sli­je­de svi mu­škar­ci ko­ji mu že­le bi­ti na­lik pa je za oče­ki­va­ti da će ga sli­je­di­ti i u no­vom tren­du. Na­ime, Ro­nal­do je ovo lje­to svo­je nok­te na no­ga­ma na­la­ki­rao, i to u cr­nu bo­ju, što se mu­škoj po­pu­la­ci­ji, su­de­ći po ko­men­ta­ri­ma na Ins­ta­gra­mu, ja­ko svi­dje­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.