Du­je Du­kan mo­žda se na­po­kon skra­si u Ce­de­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Du­je Du­kan (25) no­vi je igrač ko­šar­ka­ša Ce­de­vi­te. Vi­sok je 2,03 me­tra i mo­že igra­ti na po­zi­ci­ji kri­la i kril­nog cen­tra. Igrao je za ame­rič­ko sve­uči­li­šte Wis­con­sin, s ko­jim je dva­put igrao na za­vr­š­nom tur­ni­ru NCCA. La­ni je bio član NBA mom­ča­di Sa­cra­men­to, no Kin­g­si su ga pos­la­li na ka­lje­nje u NBDL li­gu, gdje je kao član Re­no Big­hor­n­sa imao pro­sjek od 14,6 ko­še­va i 4,3 sko­ka. De­bi­ti­rao je u NBA li­gi, u po­s­ljed­njoj utak­mi­ci se­zo­ne ka­da je Sa­cra­men­to iz­gu­bio kod Hu­os­to­na. Du­je je ina­če sin Ivi­ce, ne­ka­daš­njeg igra­ča split­ske Ju­go­plas­ti­ke i ska­uta Chi­ca­go Bul­l­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.