'ČINJENICE O BIVŠOJ DRŽAVI’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Naj­važ­ni­je su činjenice ko­je su u tom pro­ce­su pre­zen­ti­ra­ne i ko­je go­vo­re o sus­ta­vu i ka­rak­te­ru biv­še dr­ža­ve. Ono što me­ne za­bri­nja­va, kao po­vjes­ni­ča­ra ko­ji se ba­vi is­tra­ži­va­njem Do­mo­vin­skog ra­ta, to je spoz­na­ja da je ta mre­ža ili taj sus­tav pos­to­jao i ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta. No i da­nas osje­ća­mo nje­go­ve po­s­lje­di­ce kroz broj­ne de­zin­for­ma­ci­je uba­če­ne u hr­vat­ski me­dij­ski pros­tor, a ve­za­ne su uz Do­mo­vin­ski rat, nje­gov ka­rak­ter te po­ku­šaj na­me­ta­nja rav­no­te­že kriv­nje. Ona dru­ga stra­na ko­ju is­tra­žu­ju služ­be od­no­si se na fi­nan­cij­sku moć tih struk­tu­ra ANTE NAZOR po­vjes­ni­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.