‘OSJEČKE GARAŽE’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Žao mi je što se u hr­vat­skoj jav­nos­ti is­to­dob­no mo­že ču­ti da se uboj­stvo jed­nog hr­vat­skog čo­vje­ka, s pra­vom, pro­gla­ša­va okrut­nim zlo­či­nom, ali da se, ka­da ne­ki hr­vat­ski emi­grant ne­kog ubi­je, to pro­gla­ša­va pa­tri­ot­skim či­nom. Da­nas zlo­čin mo­ra bi­ti zlo­čin, u bi­lo či­je ime i u bi­lo ko­je vri­je­me da je po­či­njen. To po­dra­zu­mi­je­va i hlad­no­krv­na uboj­stva po osječ­kim ga­ra­ža­ma. Tre­ba­mo uze­ti kao je­di­no mje­ro­dav­no da se ov­dje su­di­lo za uboj­stvo jed­ne oso­be i da su za to osu­đe­ne tri oso­be. Iz to­ga ne bih iz­vla­čio za­ključ­ke o pro­gla­ša­va­nju Ju­gos­la­vi­je i ko­mu­nis­tič­kog sus­ta­va HR­VO­JE KLA­SIĆ po­vjes­ni­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.