11.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

mjes­to u pr­voj je­di­ni­ci

do­bio je biv­ši pred­sjed­nik dr­ža­ve Sti­pe Me­sić, ko­ji je na lis­ti kan­di­dat Hr­vat­ske stran­ke umi­rov­lje­ni­ka. Me­sić je htio bi­ti na zad­njem, 14. mjes­tu, ali ni­je mu is­pu­nje­na že­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.