OPG Du­brav­ko Per­njak

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Ima sta­do od 514 pa­ških ova­ca. Osim svog, za ov­čji sir pre­ra­đu­ju i mli­je­ko ko­je su ot­ku­pi­li s po­dru­čja op­ći­ne. Li­tra sto­ji 12,5 ku­na, a za ki­lo­gram si­ra po­treb­no je se­dam li­ta­ra. Za krav­lji sir kva­li­tet­no mli­je­ko im is­po­ru­ču­ju ko­ope­ran­ti iz Li­ke i Dal­ma­tin­ske za­go­re. Pro­izvo­de 12 vr­sta si­ra i sku­tu. Do­bit­ni­ci su broj­nih na­gra­da i priz­na­nja

Ka­ko do­ći do OPG-a Per­njak Do Ko­la­na se mo­že do­ći tra­jek­tom iz Priz­ne ili pre­ko Pa­škog mos­ta. Si­ra­na Mih na­la­zi se na adre­si Sta­nić 29, a ka­ko do njih, Per­nja­ko­vi su objas­ni­li na svo­joj stra­ni­ci www. sir­na­mih.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.