GO­TO­VI­NA JE SMISLIO MATIRANJE PROTIVNIKA PRE­KO DINARE

Vecernji list - Hrvatska - - News - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net

Na­jus­pješ­ni­ja ak­ci­ja Hr­vat­ske voj­ske, “Olu­ja” se te­me­lji na us­pješ­noj voj­noj var­ci ko­ja je u pot­pu­nos­ti us­pje­la i zbog ko­je je voj­no vra­ća­nje glav­ni­ne oku­pi­ra­nih hr­vat­skih kra­je­va i bi­lo obav­lje­no to­li­ko br­zo. Sna­ge ko­je je vo­dio ge­ne­ral An­te Go­to­vi­na pro­dr­le su ra­no uju­tro 4. ko­lo­vo­za 1995. prav­cem pre­ko Dinare i s le­đa iz­ne­na­di­le sna­ge po­bu­nje­nih Sr­ba. Na­pad iz tog prav­ca, i to ten­ko­vi­ma pre­ko naj­vi­šeg pla­nin­skog vr­ha u Hr­vat­skoj, bio je pot­pu­no iz­ne­na­đe­nje za za­po­vjed­ni­ka voj­ske sr­p­ske kra­ji­ne, ge­ne­ra­la Mi­lu Mr­k­ši­ća (priz­nao to pos­li­je i na su­đe­nju u Ha­agu). Tu za­mi­sao da se pre­ko Dinare ma­ti­ra pro­tiv­nik Go­to­vi­na je smislio još 1992., ka­da je, kao za­po­vjed­nik sna­ga HVO-a, pre­uzeo obra­nu ugro­že­nog li­vanj­skog po­dru­čja. Na uzvi­si­ni s po­gle­dom na du­go Li­vanj­sko po­lje i str­me pla­nin­ske vr­ho­ve ko­je ga okru­žu­ju s jed­ne i dru­ge stra­ne, pre­ma svje­do­če­nju čla­na rat­nog sto­že­ra Din­ka Ba­tu­ra, a u druš­tvu ge­ne­ra­la Da­vo­ra Do­ma­ze­ta Lo­še, Go­to­vi­na je u lje­to 1992. po­ka­zao ru­kom pre­ma Di­na­ri i ka­zao: “Ovim će­mo pu­tem os­lo­bo­di­ti Knin.” Mo­rao je če­ka­ti tri go­di­ne da tu ide­ju i re­ali­zi­ra. No, ako po­bu­nje­ni Srbi i nji­ho­vi ge­ne­ra­li Mr­k­šić i Mla­dić ni­su oče­ki­va­li pro­dor s Dinare, Bri­tan­ci i Fran­cu­zi su ga “osje­ti­li”. Nji­ho­vi po­li­ti­ča­ri i voj­ni za­po­vjed­ni­ci UN-ovih sna­ga na te­re­nu (BiH) do­bro su vi­dje­li ko­jim prav­ci­ma Go­to­vi­na “čis­ti” oku­pi­ra­ni te­ren i br­zo su smis­li­li ka­ko bi pri­je Go­to­vi­ne iz­bi­li na vrh Dinare i us­pos­ta­vi­ti tzv. tam­pon-zo­nu. For­mi­ra­ne su i spe­ci­jal­ne Sna­ge za br­zo dje­lo­va­nje (RRF) s ne­ko­li­ko sto­ti­na pri­pad­ni­ka bri­tan­skih i spe­ci­ja­la­ca fran­cu­ske voj­ske. Dio tih sna­ga već se u lip­nju ras­po­re­dio, a či­ni­le su ih dvi­je sat­ni­je bri­tan­skih Alp­hi i elit­ni fran­cu­ski ba­ta­ljun Bra­vo. Lo­go­ro­va­li su u po­dru­čju

Va­lja­lo je pre­du­hi­tri­ti bri­tan­ske i fran­cu­ske spe­ci­jal­ce da na Di­na­ri ne us­pos­ta­ve tam­pon­zo­nu

To­mis­lav­gra­da i tre­ni­ra­li. U Za­gre­bu je br­zo shva­će­no da ove sna­ge ima­ju na­mje­re blo­ki­ra­ti os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je Hr­va­ta, a po­ten­ci­jal­no po­ku­ša­ti opet po­sva­di­ti Hr­va­te s Ar­mi­jom BiH. Pred­sjed­nik RH Fra­njo Tuđ­man za­bra­nio je bri­tan­skim po­ja­ča­nji­ma is­kr­ca­va­nje s bro­do­va u Spli­tu i Plo­ča­ma “sve dok ne bu­du pro­pis­no oz­na­če­ni bi­je­lom bo­jom i zna­kov­ljem UN-a”. Is­to­dob­no je s pred­sjed­ni­kom BiH do­vr­ša­vao voj­no-po­li­tič­ku dek­la­ra­ci­ju (Split­sku), ko­jom je HV “le­ga­li­zi­ra­la” svo­je ak­ci­je unu­tar BiH. Ve­li­ku ulo­gu u “ome­ta­nju” po­ma­ka bri­tan­sko-fran­cu­skih spe­ci­ja­la­ca odra­dio je ta­daš­nji pred­sjed­nik Fe­de­ra­ci­je BiH Kre­ši­mir Zu­bak ko­ji je u do­go­vo­ru s Izet­be­go­vi­ćem (19. sr­p­nja) za­us­ta­vio nji­ho­vo raz­mje­šta­nje dok se ne ut­vr­di ko­ji im je man­dat. Pro­vo­đe­ni su i di­plo­mat­ski pri­tis­ci na RH, no SAD je čvr­sto stao iza hr­vat­skog pla­na o os­lo­ba­đa­nju zem­lje. Go­to­vi­na je shva­tio da se va­lja po­žu­ri­ti i na te­re­nu ri­je­ši­ti di­plo­mat­ske bor­be. Sre­di­nom sr­p­nja 1995., u ak­ci­ja­ma “Cin­car 94”, “Zi­ma 94”, “Skok 1” i “Skok 2”, us­pi­je­va očis­ti­ti sje­ver­ni i juž­ni pros­tor duž Li­vanj­sko­ga po­lja. Pred voj­skom su sta­ja­la sr­p­ska upo­ri­šta – Gra­ho­vo i Gla­moč. Pa Di­na­ra s ko­je se Knin vi­dio kao na dla­nu. U tom tre­nut­ku bi­hać­ka je en­k­la­va s oko 150.000 lju­di bi­la pred pa­dom, za­vr­ša­vao je i ge­no­cid u Sre­bre­ni­ci, pa se i me­đu­na­rod­na po­li­ti­ka pi­ta­la za­što bri­tan­ski spe­ci­jal­ci ne kre­nu ta­mo u osi­gu­ra­nje mi­ra, ne­go že­le na Di­na­ru!? Tuđ­man i Goj­ko Šu­šak, u do­go­vo­ru s mi­nis­trom obra­ne SAD-a Wil­li­amom Per­ryjem, od­lu­ču­ju se za pre­okret. Već 22. sr­p­nja Tuđ­man i Izet­be­go­vić pot­pi­su­ju Split­ski spo­ra­zum o za­jed­nič­kim voj­nim ak­ci­ja­ma u BiH. Tuđ­man na­re­đu­je Zbor­nom po­dru­čju Split da s HVO-om 25. sr­p­nja kre­ne u na­pad­nu ope­ra­ci­ju “Lje­to-95”. Go­to­vi­ni­ne sna­ge kre­ću i do 30. sr­p­nja za­uzi­ma­ju Bo­san­sko Gra­ho­vo i Gla­moč. Iz­bi­ja­ju na vr­ho­ve Dinare. Is­to­dob­no s na­pad­nom Olu­jom po­či­nju još dvi­je jed­na­ko važ­ne, obram­be­ne. U is­toč­noj Sla­vo­ni­ji ope­ra­ci­ja pod kod­nim na­zi­vom “Fe­nix”, na juž­nom bo­ji­štu “Zid”, kao pre­ven­ti­va mo­guć­nos­ti na­pa­da sna­ga Mi­lo­še­vi­ća. Put za re­ali­za­ci­ju Go­to­vi­ni­ne var­ke ko­jom je do­bi­ven rat vi­še nit­ko ni­je sti­gao za­tvo­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.