Naj­br­že ces­ta­ma ju­re Za­dra­ni i Ši­ben­ča­ni, a Sla­von­ci su naj­s­po­ri­ji

Dnev­no je pro­sječ­no 325 pre­kr­ši­te­lja vo­zi­lo iz­nad kaž­nji­ve br­zi­ne od 156 km/h Ka­me­re su za­bi­lje­ži­le jed­no vo­zi­lo ko­je je 27 pu­ta proš­lo br­zi­nom od 170 do 215 km/h

Vecernji list - Hrvatska - - News - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZA­GREB

ARZ je pro­veo pi­lot-pro­jekt nad­zo­ra br­zi­ne na tri lo­ka­ci­je, no MUP ni­je is­ka­zao inte­res za taj pro­jekt ko­jim bi se spa­si­li mno­gi ži­vo­ti

Au­to­ces­te u Hr­vat­skoj mno­gim vo­za­či­ma slu­že kao pis­te i na nji­ma ju­re da­le­ko iz­nad do­pu­šte­ne br­zi­ne. A to mo­gu jer, za raz­li­ku od ve­ći­ne europ­skih ze­ma­lja, u Hr­vat­skoj na auto­ces­ta­ma ne­ma ka­me­ra za kon­tro­lu br­zi­ne ka­ko bi se kaž­nja­va­lo one ko­ji pre­br­zom vož­njom ugro­ža­va­ju si­gur­nost pro­me­ta. A ka­ko se vo­za­či po­na­ša­ju na hr­vat­skim auto­ces­ta­ma, eg­zak­t­no je po­ka­zao pi­lot-pro­jekt tvrt­ke Au­to­ces­ta Ri­je­ka - Za­greb (ARZ) u sklo­pu ko­jeg su bi­le pos­tav­lje­ne ka­me­re za kon­tro­lu br­zi­ne na tri lo­ka­ci­je – u tu­ne­lu Tu­ho­bić na A6, na A1 kod čvo­ra Do­nja Zden­či­na i na vi­ja­duk­tu Mi­ha­če­va Dra­ga na ri­ječ­koj obi­laz­ni­ci.

Ne­po­što­va­nje upo­zo­re­nja

U tu­ne­lu Tu­ho­bić ogra­ni­če­nje br­zi­ne je 100 ki­lo­me­ta­ra na sat (km/h), a ana­li­za po­da­ta­ka pri­kup­lje­nih s ka­me­re ko­ja je bi­la pos­tav­lje­na na sre­di­ni tu­ne­la po­ka­za­la je da je 50 pos­to vo­zi­la kroz nje­ga proš­lo iz­nad te br­zi­ne. Naj­ve­ća za­bi­lje­že­na br­zi­na bi­la je 196 km/h. Naj­po­raz­ni­je je pri to­me bi­lo ne­po­što­va­nje pro­mje­nji­vih pro­met­nih zna­ko­va ko­ji­ma se upo­zo­ra­va vo­za­če na ogra­ni­če­nja u pro­me­tu, po­se­bi­ce pri iz­la­sku iz tu­ne­la (bu­ra, sni­jeg…). Ta­ko je u tu­ne­lu Tu­ho­bić ogra­ni­če­nje br­zi­ne od 80 km/h po­što­va­lo 21 pos­to vo­za­ča, a 60 km/h samo 0,5 pos­to. Na A1 kod čvo­ra Do­nja Zden­či­na 27 pos­to vo­za­ča ni­je po­što­va­lo ogra­ni­če­nje br­zi­ne od 130 km/h. Sla­vi­ša Ba­bić, di­plo­mi­ra­ni in­že­njer pro­me­ta iz ARZ-a ko­ji je ra­dio na tom pro­jek­tu, ka­že da vo­za­či ina­če vo­ze na tom di­je­lu spo­ri­je zbog utje­ca­ja bli­zi­ne sa­mog čvo­ra. Naj­ve­ća pak za­bi­lje­že­na br­zi­na na to­me mjes­tu bi­la je 249 km/h. Pri to­me je, is­ti­če Ba­bić, pro­sječ­no dnev­no na tom di­je­lu au­to­ces­te bi­lo 325 pre­kr­ši­te­lja ko­ji su vo­zi­li br­zi­nom od 156 km/h ili br­že, s ob­zi­rom na to da je 156 km/h pr­va kaž­nji­va br­zi­na uz to­le­ran­ci­je pre­ma za­ko­nu i pra­vil­ni­ku. Ka­me­re su za­bi­lje­ži­le i da je jed­no vo­zi­lo 27 pu­ta proš­lo na tom di­je­lu br­zi­nom od 170 do 215 km/h. Na vi­ja­duk­tu Mi­ha­če­va Dra­ga pak ogra­ni­če­nje br­zi­ne je 60 km/h, a samo je dva pos­to vo­za­ča po­što­va­lo to ogra­ni­če­nje, dok je njih 85 % vo­zi­lo 80 km/h. Ba­bić is­ti­če da pre­sre­ta­či pro­sječ­no dnev­no uhva­te pri­mje­ri­ce na A3 samo 30-ak vo­za­ča ko­ji vo­ze kaž­nji­vom br­zi­nom, a i nji­ho­va po­tje­ra za pre­br­zim vo­za­či­ma ta­ko­đer ugro­ža­va si­gur­nost pro­me­ta. Sto­ga on sma­tra da bi pre­sre­ta­či tre­ba­li bi­ti pre­ba­če­ni na dr­žav­ne ces­te, a na au­to­ces­te tre­ba pos­ta­vi­ti ka­me­re po­put onih iz ARZ-ova pi­lot-pro­jek­ta. Na 150 ki­lo­me­ta­ra au­to­ces­te Ri­je­ka - Za­greb do­volj­ne bi bi­le tri pra­ve i 10 laž­nih ka­me­ra, a či­ja bi se po­zi­ci­ja stal­no mi­je­nja­la ka­ko vo­za­či nikad ne bi zna­li gdje su pra­ve ka­me­re i ta­ko samo na tom di­je­lu us­po­ra­va­li vož­nju. Ka­me­re bi pri to­me bi­le spo­je­ne iz­rav­no na sus­tav MUP-a i da­va­le bi in­for­ma­ci­je u re­al­nom vre­me­nu. Još kva­li­tet­ni­je rje­še­nje bi­lo bi uvo­đe­nje sus­ta­va mje­re­nja br­zi­ne na od­sječ­ku (tzv. sec­ti­on con­trol) ka­kav se ko­ris­ti na auto­ces­ta­ma u dru­gim zem­lja­ma, za što bi bi­lo po­treb­no pro­mi­je­ni­ti za­kon­sku re­gu­la­ti­vu. ARZ je za svoj pi­lot-pro­jekt ko­ji je pro­vo­dio od 2013. do 2015. do­bio pot­po­ru re­sor­nog Mi­nis­tar­stva pro­me­ta, no Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va ko­je je ključ­no za nje­go­vu pro­ved­bu nikad se ni­je oči­to­va­lo o to­me pri­jed­lo­gu, ka­žu u ARZ-u. Oni su MUP-u po­nu­di­li da će sa­mi na­ba­vi­ti ka­me­re, a sva­ka od njih vri­je­di po­la mi­li­ju­na ku­na, a za­uz­vrat su tra­ži­li dio novca od na­pla­će­nih kaz­na ko­ji bi po­tom ulo­ži­li u sus­tav si­gur­nos­ti pro­me­ta. S ob­zi­rom na to da bi se kaž­nja­va­lo vo­za­če ko­ji vo­ze br­zi­nom iz­nad 155 km/h, u ARZ-u na­po­mi­nju da se ne ra­di o pu­nje­nju pro­ra­ču­na ne­go o spa­ša­va­nju ži­vo­ta.

Če­si naj­br­ži

Ba­bić is­ti­če da se pre­ko tih ka­me­ra mo­že kon­tro­li­ra­ti i raz­mak iz­me­đu vo­zi­la, je­su li vo­zač i put­ni­ci ve­za­ni, ko­ris­ti li vo­zač mo­bi­tel dok vo­zi... Ta­ko je pri­mje­ri­ce za pro­ved­be pi­lot-pro­jek­ta snim­lje­no vi­še vo­za­ča ko­ji su vo­zi­li iz­nad 200 km/h, a ni­su bi­li ve­za­ni. Ina­če, iz pri­kup­lje­nih po­da­ta­ka po­ka­za­lo se da auto­ces­tom naj­vi­še ju­re auto­mo­bi­li za­dar­skih i ši­ben­skih re­gis­tra­ci­ja, dok naj­s­po­ri­je vo­ze Sla­von­ci. Od stra­nih re­gis­tra­ci­ja naj­br­ži su Če­si, a naj­s­po­ri­ji vo­za­či iz BiH.

Naj­s­po­ri­je vo­ze Sla­von­ci, od stra­nih re­gis­tra­ci­ja naj­br­ži su Če­si, a naj­s­po­ri­ji vo­za­či iz BiH Ka­me­re su za­bi­lje­ži­le jed­no vo­zi­lo ko­je je 27 pu­ta proš­lo br­zi­nom od 170 do 215 km/h

Ogra­ni­če­nje naj­vi­še do­pu­šte­ne br­zi­ne na auto­ces­ti ni­je po­što­va­lo 27 pos­to vo­za­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.