Ne­ka se DORH oči­tu­je is­tra­žu­je li Vu­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Bra­ni­mir Gla­vaš za­tra­žio je od DORH-a da se oči­tu­je “is­tra­žu­je li teh­nič­kog pre­mi­je­ra Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća zbog mo­gu­ćeg po­či­nje­nja rat­nih zlo­či­na” u Hr­vat­skoj i BiH od 1991. do kon­ca 90-ih. – Na­kon što je pri­je 25 go­di­na iz­vr­ši­la oru­ža­nu agre­si­ju, nas­tav­lja s ve­li­ko­sr­p­skom, di­plo­mat­skom, ver­bal­nom agre­si­jom na Hr­vat­sku – re­kao je Gla­vaš i us­t­vr­dio: – Na če­lu Sr­bi­je ni­su nor­mal­ni po­li­ti­ča­ri de­mo­krat­skih pro­europ­skih uvje­re­nja i svje­to­na­zo­ra, već oko­rje­li sr­p­ski neo­fa­šis­ti i pro­čet­nič­ki na­ci­ona­lis­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.