Pro­midž­be­ne po­ru­ke do­pi­ru do 43% Eu­rop­lja­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Is­tra­ži­va­nje me­đu 4840 Eu­rop­lja­na u osam ze­ma­lja po­ka­za­lo je da ih je 43 pos­to uoči­lo in­for­ma­ci­je i po­ru­ke Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Do­seg je ve­ći ne­go la­ni kad je hr­vat­sku pro­mo­ci­ju pri­mi­je­ti­lo 31 pos­to po­ten­ci­jal­nih tu­ris­ta. – Ta in­for­ma­ci­ja po­ka­zu­je da ovo­go­diš­nji tu­ris­tič­ki rast zna­čaj­nu pod­lo­gu ima i u ko­mu­ni­ka­ci­ji te ak­tiv­nos­ti­ma Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce – ka­že di­rek­tor Glav­nog ure­da HTZ-a Ra­to­mir Ivi­čić. Ina­če, hr­vat­ska pro­mo­ci­ja je naj­vid­lji­vi­ja u Polj­skoj gdje je do­pr­la do 62 % is­pi­ta­ni­ka i Ita­li­ji (59 %).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.