Per­ko­vić je bio glav­ni za uni­šta­va­nje do­ku­me­na­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Su­dac ko­ji je na­lo­žio dos­ta­vu do ta­da ne­dos­tup­nih do­ku­me­na­ta su­du u Mün­c­he­nu po­t­vr­dio je da su ar­hi­vi ‘pro­češ­lja­ni i očiš­će­ni’

Su­dac za­gre­bač­ko­ga Žu­pa­nij­skog su­da Ivan Tu­ru­dić re­kao je ju­čer da je u ar­hi­vu uoči pr­vih de­mo­krat­skih iz­bo­ra do­ku­men­te uni­šta­va­lo Po­vje­rens­tvo ko­jem je na če­lu bio upra­vo Jo­sip Per­ko­vić, ko­ji je u sri­je­du za­jed­no sa Zdrav­kom Mus­ta­čem osu­đen na do­ži­vot­ni za­tvor zbog uboj­stva hr­vat­skog emi­gran­ta Stje- pa­na Đu­re­ko­vi­ća 1983. Su­dac ko­ji je na­lo­žio dos­ta­vu do ta­da ne­dos­tup­nih do­ku­me­na­ta su­du u Mün­c­he­nu po­t­vr­dio je da su ar­hi­vi “pro­češ­lja­ni i očiš­će­ni”, da se ne zna ko­ji su do­ku­men­ti uni­šte­ni, ali se mo­že pret­pos­ta­vi­ti da su uni­šte­ni važ­ni di­je­lo­vi te ar­hiv­ske gra­đe. Glav­ni mo­tiv uboj­stva Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća bi­la je eli­mi­na­ci­ja po­li­tič­kog protivnika re­ži­ma, obja­vi­lo je sud­sko vi­je­će Vi­so­kog ze­malj­skog su­da u Mün­c­he­nu. “Ja sam iz­vr­šio, na­rav­no, uvid u pu­no to­ga. Ne­po­sred­no pri­je de­mo­krat­skih iz­bo­ra Re­pu­blič­ki se­kre­ta­ri­jat za unu­tar­nje pos­lo­ve os­no­vao je ko­mi­si­ju za uni­šta­va­nje po­je­di­nih di­je­lo­va ar­hiv­ske gra­đe. To je bi­la ko­mi­si­ja od tri čla­na. Na če­lu je bio osu­đe­ni Per­ko­vić”, od­go­vo­rio je Tu­ru­dić na pi­ta­nje je­su li ar­hi­vi u Hr­vat­skoj “pro­češ­lja­ni i očiš­će­ni”. Re­kao je da je na­kon de­mo­krat­skih iz­bo­ra ta ko­mi­si­ja po­nov­no po­če­la rad i po­nov­no je na če­lu bio Per­ko­vić. “Pri­je je bio po­moć­nik se­kre­ta­ra, a sad je bio po­moć­nik mi­nis­tra.”

Su­dac Ivan Tu­ru­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.