Naj­sret­ni­ji bih bio da je hr­vat­sko sud­stvo su­di­lo Per­ko­vi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pred­sjed­nik HNS-a Ivan Vr­do­ljak po­ru­čio je ju­čer da se HNS ni­ka­da ni­je ba­vio oba­vje­štaj­nom za­jed­ni­com te da ne­ma in­for­ma­ci­ja je li biv­ša Mi­la­no­vi­će­va Vla­da, u ko­joj je bi­la i nje­go­va stran­ka, op­s­tru­ira­la is­tra­gu ve­za­nu za uboj­stvo Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. Vr­do­ljak ni­je htio od­go­vo­ri­ti je­su li za­kon­ske iz­mje­ne, poz­na­te kao “lex Per­ko­vić”, bi­le po­greš­na od­lu­ka Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de, is­tak­nuv­ši ka­ko bi on osob­no bio naj­sret­ni­ji da je hr­vat­sko sud­stvo su­di­lo Per­ko­vi­ću i Mus­ta­ču. – Bi­lo bi bo­lje da je Hr­vat­ska sa­ma se­bi rek­la da je­dan dio po­vi­jes­ti ni­je bio li­jep. Ta­ko funk­ci­oni­ra­ju pra­ve države. Ne tre­ba­ju im stra­ni auto­ri­te­ti – is­tak­nuo je Vr­do­ljak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.