Brexit već po­gur­nuo Bri­ta­ni­ju u re­ce­si­ju

Naj­bo­lji po­ka­za­telj pa­ni­ke jest ju­če­raš­nja od­lu­ka sre­diš­nje ban­ke o re­za­nju ka­ma­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Rast je bri­tan­skog gos­po­dar­stva pot­pu­no je za­us­tav­ljen u lip­nju, a sa­daš­nji po­ka­za­te­lji naj­av­lju­ju pad BDP-a od 0,4% Ber­nard Ka­ra­kaš Za­go­vor­ni­ci Brexi­ta mo­gu i da­lje upor­no tvr­di­ti ka­ko re­zul­ta­ti re­fe­ren­du­ma ne­će ima­ti utje­ca­ja na otoč­no gos­po­dar­stvo, no sre­diš­nja Ban­ka En­gle­ske pri­tis­nu­la je ju­čer “dug­me pa­ni­ke”. Pre­ma nji­ho­voj naj­a­vi, ka­mat­na sto­pa za ko­mer­ci­jal­ne ban­ke bit će sma­nje­na sa 0,5 na 0,25 pos­to, a ban­ke ne­će ima­ti ni­kak­vog iz­go­vo­ra da ovo sma­nje­nje ne pre­ne­su na svo­je kraj­nje ko­ris­ni­ke, pri­vat­ne oso­be i tvrt­ke u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

In­fla­ci­ja ska­če

To je samo jed­na od naj­av­lje­nih mje­ra ko­je sre­diš­nja fi­nan­cij­ska ins­ti­tu­ci­ja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pov­la­či ka­ko bi se iz­bje­gla, ili bar ubla­ži­la, sve iz­gled­ni­ja re­ce­si­ja na Oto­ku. Me­đu os­ta­lim mje­ra­ma je i kup­nja dr­žav­nih obvez­ni­ca Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u vri­jed­nos­ti od 60 mi­li­jar­di fun­ti, ali i kup­nja kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca, za što će bi­ti utro­še­no 10 mi­li­jar­di fun­ti. Sma­nje­njem ka­ma­ta sma­njit će se, bar za malo, tro­ško­vi ko­je go­to­vo sva­ko ku­ćans­tvo i sva­ka tvrt­ka u Bri­ta­ni­ji ima­ju. Pre­ma pro­ra­ču­ni­ma, za ka­ma­te će se za sva­kih 10 ti­su­ća fun­ti kre­di­ta mje­seč­no pla­ća­ti 22 fun­te ka­ma­ta ma­nje, a gu­ver­ner sre­diš­nje ban­ke sma­tra da će to bi­ti svo­je­vr­s­ni sti­mu­lus ko­ji bi spri­je­čio ot­kli­za­va­nje otoč­nog gos­po­dar­stva u dub­lju re­ce­si­ju. Ova mje­ra do­la­zi u tre­nut­ku ka­da pr­ve ana­li­ze po­či­nju po­ka­zi­va­ti us­po­ra­va­nje ras­ta gos­po­dar­stva u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, što je iz­rav­na po­s­lje­di­ce ne­dav­nog re­fe­ren­du­ma. Dok je otoč­no gos­po­dar­stvo na­ras­lo 0,6 pos­to iz­me­đu trav­nja i lip­nja ove go­di­ne, taj je trend sa­da za­us­tav­ljen, a u tre­ćem kvar­ta­lu oče­ku­je se pad BDP-a od 0,4 pos­to. Ujed­no, slab­lje­nje fun­te na­kon re­fe­ren­du­ma do­dat­no ote­ža­va si­tu­aci­ju. Na­ime, sla­ba fun­ta auto­mat­ski po­skup­lju­je uvoz­ne pro­izvo­de na do­ma­ćem, bri­tan­skom tr­ži­štu, što po­ti­če in­fla­ci­ju. Već sa­da je jas­no da će sto­pa in­fla­ci­je od 2 pos­to ko­ju je sre­diš­nja en­gle­ska ban­ka pre­dvi­đa­la po­čet­kom go­di­ne bi­ti uve­li­ke nad­ma­še­na. Upra­vo zbog to­ga sre­diš­nja mo­ne­tar­na ins­ti­tu­ci­ja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je naj­av­lju­je mo­gu­će do­dat­ne mje­re. Pre­ma nji­ho­voj obja­vi, vr­lo je iz­gled­no da će ka­ma­te za ko­mer­ci­jal­ne ban­ke bi­ti do­dat­no sma­nje­ne, “go­to­vo na nu­lu”. Ko­li­ko je si­tu­aci­ja de­li­kat­na i ko­li­ko je fi­nan­cij­sko tr­ži­šte osjet­lji­vo, po­ka­zu­je po­da­tak i da je od­mah na­kon ove obja­ve vri­jed­nost fun­te u od­no­su na do­lar pa­la do­dat­nih 1 pos­to.

Sla­ba fun­ta oja­ča­la tu­ri­zam

I dok ove fi­nan­cij­sko-va­tro­gas­ne mje­re po­ku­ša­va­ju ko­li­ko-to­li­ko za­kr­pa­ti si­tu­aci­ju in­dus­trij­skom sek­to­ru, tu­ri­zam u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji do­živ­lja­va pro­cvat. Na­kon što je pa­la fun­ta, lon­don­ski ho­te­li po­pu­nje­ni su do mak­si­mu­ma, a grad je pun tu­ris­ta. Na­ime, sma­nje­njem vri­jed­nos­ti bri­tan­ske va­lu­te u od­no­su na do­lar i euro pu­to­va­nja, kao i po­troš­nja, u Bri­ta­ni­ji pos­ta­li su pris­tu­pač­ni­ji os­tat­ku Eu­ro­pe i svi­je­ta. Dok u ovo­me tre­nut­ku ho­te­li di­ljem Pa­ri­za bi­lje­že, me­đu os­ta­lim i zbog te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Fran­cu­skoj, ma­njak gos­ti­ju od oko 20 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, tu­ri­zam u Bri­ta­ni­ji cva­te. No to je samo pri­vre­me­no, če­ga su svjes­ni i lon­don­ski ho­te­li­je­ri. Ipak, stup bri­tan­ske pri­vre­de fi­nan­cij­ski je sek­tor, ko­ji sa­da pro­živ­lja­va vr­lo te­ške da­ne.

mi­li­jar­di fun­ti ušte­djet će se na ka­ma­ti za ko­mer­ci­jal­ne ban­ke, a sre­diš­nje fi­nan­cij­sko ti­je­lo že­li da se ušte­da pre­ne­se na gra­đa­ne i tvrt­ke

REUTERS

Bor­ba za os­ta­nak, od­nos­no iz­la­zak iz EU, vo­di­la se iz­me­đu biv­šeg pre­mi­je­ra Ca­me­ro­na i Bo­ri­sa Joh­n­son

Malo tko pre­mi­jer­ku T. May vi­di kao no­vu M.That­c­her. Po­go­to­vo dok je B. Joh­n­son u nje­zi­nu ti­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.