Uhi­ćen Cr­no­go­rac zbog uboj­stva se­dam Al­ba­na­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Cr­no­gor­ska pol­li­ci­ja uhi­ti­la je u če­t­vr­tak Cr­no­gor­ca iz Nik­ši­ća pod sum­njom da je po­či­nio rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­niš­tva za vri­je­me ra­ta na Ko­so­vu. Vla­do Zma­je­vić (47) je osum­nji­čen da je u ožuj­ku 1999. ubio se­dam Al­ba­na­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.