Cr­na Go­ra: Na­tje­čaj za naj­du­lju ži­ča­ru na svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Cr­na Go­ra je u če­t­vr­tak ras­pi­sa­la me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj za iz­grad­nju ži­ča­re od Ko­to­ra pre­ko Lov­će­na do Ce­ti­nja, ko­ja bi s 14.7 ki­lo­me­ta­ra bi­la naj­du­lja na svi­je­tu, re­kao je no­vi­na­ri­ma gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja Alek­san­dar Bog­da­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.