Pri­pre­ma­ju li vlas­to­hlep­ni SDP, HDZ i Most no­vi ka­os, no­vu ka­tas­tro­fu?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ne­dav­no je No­vi list obja­vio za­nim­lji­vu pri­ču. Ured­niš­tvo ni­je htje­lo obja­vi­ti raz­go­vor s pred­sjed­ni­kom Mos­ta Bo­žom Pe­tro­vom, na­kon što ga je s auto­ri­za­ci­je vra­tio “te­me­lji­to re­di­zaj­ni­ra­nog”. Me­đu os­ta­lim, pot­pu­no je pro­mi­je­nio miš­lje­nje o lje­to­va­nju pre­mi­je­ra i nje­go­ve obi­te­lji u dr­žav­noj vi­li Cos­ta­bel­la. O to­me se iz iz­vo­ra bli­skih lis­tu saz­na­lo ovo: “Pe­trov je u pr­voj, ne­auto­ri­zi­ra­noj ver­zi­ji in­ter­v­jua, ko­ja je i snim­lje­na, osu­dio tak­vo po­na­ša­nje te re­kao ka­ko on to ni­ka­da ne bi na­pra­vio, da bi pos­li­je u auto­ri­za­ci­ji pot­pu­no pro­mi­je­nio stav i na­pi­sao da je ri­ječ o or­kes­tri­ra­nom na­pa­du na Ore­ško­vi­ća.” Prem­da taj stav Bo­že Pe­tro­va ja­ko do­bro ilus­tri­ra mo­ral Mos­ta i mos­to­va­ca, nji­ho­vu pre­vrt­lji­vost, ne­do­s­ljed­nost i sprem­nost da pro­mi­je­ne miš­lje­nja za ne­ko­li­ko sa­ti, me­di­ji su taj slu­čaj go­to­vo pre­šu­tje­li. Ali za­to da­no­mi­ce objav­lju­ju in­ter­v­jue s Pe­tro­vom i dru­gim mos­tov­ci­ma kao da je ri­ječ o naj­važ­ni­joj stran­ci u zem­lji, a na iz­bo­ri­ma je do­bi­la ma­nje od 15 pos­to gla­so­va. Pom­no se i na­gla­še­no bi­lje­ži sva­ka nji­ho­va iz­ja­va, a te su iz­ja­ve fra­ze i is­ka­zi sa­mo­ljub­lja ne­za­pam­će­ni u sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj. Pro­mje­ne, re­for­me, za­okret u po­li­ti­ci ko­ja je “uni­šta­va­la Hr­vat­sku dva­de­set go­di­na” – to je je­di­na “pro­gram­ska” me­lo­di­ja iz Mos­ta ko­ju slu­ša­mo već mje­se­ci­ma, kao što slu­ša­mo o nji­ho­vu po­šte­nju, čes­ti­tos­ti, na­čel­nos­ti i dru­gim ple­me­ni­tim oso­bi­na­ma. Po­go­to­vo su is­ti­ca­li ka­ko su pro­tiv fo­te­lja­ša, a kad su s HDZ-om for­mi­ra­li vlast, tra­ži­li su i do­bi­li šest naj­važ­ni­jih mi­nis­tar­sta­va. Una­toč zak­li­nja­nji­ma da su is­klju­či­vo za struč­ne lju­de u Vla­di, na če­lo tih mi­nis­tar­sta­va Bo­žo Pe­trov pos­ta­vio je svo­je pri­ja­te­lje, su­igra­če s kar­ta­nja i ba­lo­ta, ve­ći­nom iz svo­ga za­vi­ča­ja i su­sjed­stva u pro­mje­ru od dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Nar­ci­zam i vlas­to­hlep­lje to­ga ra­zor­nog druš­tva ja­či se su od sva­kog ra­zu­ma i dr­žav­nog inte- re­sa. O Mos­to­vim ob­ma­na­ma i pri­je­va­ra­ma pi­sa­li su ne­ga­tiv­no go­to­vo svi i li­je­vi i des­ni me­dij­ski ko­men­ta­to­ri, no ta se sku­pi­na vjerojatno uz­da u odre­đen broj bi­ra­ča slič­nih se­bi, sa­mo­lju­bi­vih i des­truk­tiv­nih, a ra­ču­na­ju ka­ko stal­nim na­pa­di­ma na dvi­je ve­li­ke stran­ke mo­gu pri­do­bi­ti odre­đen broj ne­za­do­volj­ni­ka. Zna­lo se re­ći ka­ko Most sve vi­še sli­či na HDZ i SDP, no mo­že se is­to ta­ko re­ći ka­ko HDZ i SDP sve vi­še sli­če na Most. Ho­će li vlas­to­hlep­lje i u jed­nih, i u dru­gih, i u tre­ćih opet Hr­vat­sku do­ves­ti do po­gub­ne si­tu­aci­je, do no­vih sva­đa u sas­tav­lja­nju vlas­ti i u vlas­ti sa­moj, do no­vog ka­osa, do no­vog gu­bit­ka novca iz europ­skih fon­do­va, do no­vog slab­lje­nja gos­po­dar­stva i funk­ci­oni­ra­nja države, do no­vog po­ve­ća­nja ka- ma­ta kod stra­nih vje­rov­ni­ka, do no­vo­ga gub­lje­nja vje­ro­dos­toj­nos­ti države u Eu­ro­pi i svi­je­tu, ako je od te vje­ro­dos­toj­nos­ti još išta os­ta­lo? Pre­kju­čer je Ve­čer­nji list na nas­lov­noj stra­ni­ci obja­vio ve­li­ki nas­lov “I HDZ i SDP već ra­de sce­na­ri­je za mo­gu­ću ko­ali­ci­ju s Mos­tom”, ko­ji po­ka­zu­je da bi se to mo­glo do­go­di­ti. Is­to­dob­no, Most žes­to­ko pro­s­vje­du­je zbog naj­av­lje­nog su­če­lja­va­nja Plen­ko­vi­ća i Mi­la­no­vi­ća, zbog to­ga što u tom su­če­lja­va­nju ne­ma umiš­lje­ne ve­li­či­ne pred­sjed­ni­ka Mos­ta. A ta ve­li­či­na, Bo­žo Pe­trov, na jed­noj je na­ci­onal­noj te­le­vi­zi­ji, u go­le­mom in­ter­v­juu kao da je ri­ječ o sud­bo­nos­nom po­li­ti­ča­ru u zem­lji, iz­ja­vio ka­ko je spre­man bi­ti pre­mi­jer, za što je, ka­že, kva­li­fi­ci­ra­ni­ji i od Plen­ko­vi­ća i od Mi­la­no­vi­ća, te, na­rav­no, is­ko­ris­tio pri­li­ku da još jed­nom is­tre­se uobi­ča­je­ne, naj­te­že op­tuž­be na ra­čun dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka. I ta­ko, dok se i SDP i HDZ, kad ma­nje, kad vi­še, tko ma­nje, tko vi­še, uglav­nom udva­ra­ju Mos­tu, Pe­trov i dru­gi mos­tov­ci go­vo­re o nji­ma kao o naj­ve­ćem zlu ko­je je Hr­vat­sku mo­glo sna­ći od sa­mos­tal­nos­ti do da­nas. Ka­ko bi s tak­vim dr­ža­njem i sta­vo­vi­ma i jed­nih i dru­gih mo­glo bi­ti sas­tav­lja­nje no­ve vlas­ti i vlast sa­ma do­li onak­vi kak­ve smo već vi­dje­li. Ho­će­mo li još jed­nom svje­do­či­ti po­ni­ža­va­nju Hr­vat­ske ili će jed­na od ve­li­kih stra­na­ka od­luč­no od­bi­ti sva­ku su­rad­nju s des­truk­tiv­nim pro­vin­cij­skim sa­mo­lju­biv­ci­ma? Iz­no­va na­po­mi­njem ka­ko smo u po­vi­jes­ti ima­li dvi­je ma­njin­ske po­li­tič­ke sku­pi­ne ko­je su Hr­vat­skoj na­ni­je­le go­le­ma zla zbog is­te umiš­lje­nos­ti, ne­do­dir­lji­vos­ti, sa­mo­hva­le i vlas­to­hlep­ne bez­ob­zir­nos­ti. Po­ga­đa­te, bi­li su to us­ta­še i par­ti­za­ni ko­ji ni­su ima­li ni­ka­kav le­gi­ti­mi­tet kao što ga sa svo­jom iz­ra­zi­to ma­njin­skom pot­po­rom u na­ro­du ne­ma ni Most. Ali bu­du­ći da ipak ži­vi­mo u de­mo­kra­ci­ji, za no­vu ka­tas­tro­fu ne bi bio od­go­vo­ran Most, ne­go jed­na od dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka, ili mo­žda obje.

Una­toč zak­li­nja­nji­ma da su is­klju­či­vo za struč­ne lju­de u Vla­di, na če­lo šest naj­važ­ni­jih mi­nis­tar­sta­va Pe­trov je pos­ta­vio svo­je pri­ja­te­lje, su­igra­če s ba­lo­ta, ve­ći­nom iz svo­ga za­vi­ča­ja

Pe­trov tvr­di da kva­li­fi­ci­ra­ni­ji i od Plen­ko­vi­ća i od Mi­la­no­vi­ća za pre­mi­jer­sku fo­te­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.