Je li Mi­šo Ko­vač pje­vač ili spor­taš?

Jed­no je od 10 do 15 pi­ta­nja na ko­ja kan­di­dat mo­ra toč­no od­go­vo­ri­ti, a bi­ra­ju se iz ba­ze od 100 pi­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - San­dra Velj­ko­vić

Dok se u SAD-u tes­ti­ra­nja pro­vo­de od 19. sto­lje­ća, eu­rop­ske države po­či­nju tes­ti­ra­ti tek od po­lo­vi­ne pr­vog de­set­lje­ća 21. sto­lje­ća

Ka­ko se zo­ve glu­mi­ca tra­gič­no pre­mi­nu­la 15. ko­lo­vo­za 2000. ko­ja je glu­mi­la u fil­mo­vi­ma Glem­ba­je­vi, Tre­ća že­na i Tri mu­škar­ca Me­li­te Žga­njer? Ko­ji je za­čin svjet­ski poz­na­ti iz­voz­ni pro­izvod? Je­su li Ivo Ro­bić, Mi­šo Ko­vač i Oli­ver Dra­go­je­vić pis­ci, pje­va­či, sli­ka­ri ili spor­ta­ši? Tri su to pi­ta­nja iz upit­ni­ka za pro­vje­ru zna­nja o hr­vat­skoj kul­tu­ri i druš­tve­nom ure­đe­nju na ko­je od­go­vo­re mo­ra­ju zna­ti stran­ci ko­ji že­le hr­vat­sko dr­žav­ljans­tvo.

Ne­ma evi­den­ci­je pro­laz­nos­ti

Pro­ces do­bi­va­nja dr­žav­ljans­tva na­tu­ra­li­za­ci­jom (pri­ro­đe­njem) pro­pi­su­je rje­ša­va­nje tak­vog tes­ta, a da bi pro­šao, kan­di­dat mo­ra toč­no od­go­vo­ri­ti na 10 od 15 pi­ta­nja ko­je is­pi­ti­vač u di­plo­mat­skim mi­si­ja­ma u ino­zem­s­tvu ili u po­li­cij­skim pos­ta­ja­ma u Hr­vat­skoj bi­ra iz ba­ze od 100 pi­ta­nja i ocje­nju­je. Slič­ne tes­to­ve ima­ju mno­ge, ia­ko ne sve, države, a upra­vo su re­zul­ta­ti po­s­ljed­njeg tes­ta u Dan­skoj iz­a­zva­li bu­ru. Ta­mo su dvi­je tre- ći­ne kan­di­da­ta pa­le na tes­tu jer ni­su toč­no od­go­vo­ri­li na naj­ma­nje 32 od 40 pi­ta­nja. Ve­li­ki je to pos­to­tak i od­mah je iz­a­zvao kri­ti­ke da je test pos­tro­žen ka­ko bi se ote­ža­lo do­bi­va­nje dr­žav­ljans­tva zbog ve­li­kog pri­lje­va imi­gra­na­ta, a kao do­kaz to­mu na­vo­di se da je po­dig­nut pos­to­tak oba­vez­nih toč­nih od­go­vo­ra, ali i da su uve­de­na pi­ta­nja ko­ja gra­ni­če s tri­vi­jal­noš­ću. Pri­mje­ri­ce, od­go­vor na pi­ta­nje kad je bi­la pre­mi­je­ra pr­vog fil­ma iz se­ri­ja­la o ban­di Ol­sen ni­je, kad su ga pi­ta­li no­vi­na­ri, znao ni sam glav­ni glu­mac. Za raz­li­ku od Dan­ske, u Hr­vat­skoj ne pos­to­ji evi­den­ci­ja o pro­laz­nos­ti tes­to­va, ka­žu u MUP-u. Ako ne pro­đe, pod­no­si­telj zah­tje­va ima pra­vo u ro­ku od 15 da­na po­nov­no pris­tu­pi­ti po­pu­nja­va­nju upit­ni­ka, do­da­ju. Iz MUP-a is­ti­ču da je pri­ro­đe­njem, od 2012., kad je test uve­den, u hr­vat­sko dr­žav­ljans­tvo prim­lje­no 15.975 stra­na­ca. Uvo­đe­nje tes­ta bi­lo je u skla­du je s europ­skim tren­dom. I dok se u SAD-u tes­ti­ra­nja pro­vo­de od 19. sto­lje­ća u raz­nim obli­ci­ma – od is­pi­ti­va­nja su­ca do upit­ni­ka, eu­rop­ske države po­či­nju tes­ti­ra­ti po­ten­ci­jal­ne dr­žav­lja­ne tek od po­lo­vi­ne pr­vog de­set­lje­ća 21. sto­lje­ća. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja uve­la je test 2005., Aus­tri­ja go­di­nu kas­ni­je, a Nje­mač­ka 2008. Us­po­re­do, u tim dr­ža­va­ma ra­zvi­ja se i in­dus­tri­ja pri­pre­ma za tes­ti­ra­nja ko­je nu­de ško­le. Za raz­li­ku od na­bro­ja­nih, ne­ke države, po­put Slo­ve­ni­je, ne tes­ti­ra­ju kan­di­da­te. Uvo­đe­nje tes­to­va, ka­že Sue Wri-

U Dan­skoj je po­s­ljed­nji, po­oš­tre­ni test iz­a­zvao bu­ru jer su pa­le dvi­je tre­ći­ne kan­di­da­ta Od kan­di­da­ta se tra­ži da ra­zu­mi­ju na­ci­onal­nu za­jed­ni­cu – da zna­ju mi­to­ve, ju­na­ke, slav­lja Sa­da je jas­no: stran­ci, ako že­le bi­ti na­ši dr­žav­lja­ni, mo­ra­ju se pot­pu­no asi­mi­li­ra­ti Iz UN-a upo­zo­ra­va­ju da tes­ti­ra­nje ne jam­či da će kan­di­dat i usvo­ji­ti vri­jed­nos­ti druš­tva

ght sa Sve­uči­li­šta u Port­smo­ut­hu, pok­la­pa se s pro­mje­nom pa­ra­dig­me o mul­ti­kul­tu­ral­nim druš­tvi­ma, ko­ja je do­mi­ni­ra­la pret­hod­na dva de­set­lje­ća. Od kan­di­da­ta se tra­ži da po­ka­žu da ra­zu­mi­ju na­ci­onal­nu za­jed­ni­cu – da zna­ju mi­to­ve, ju­na­ke, tre­nut­ke slav­lja. Test tra­ži i poz­na­va­nje na­ci­onal­ne umjet­nos­ti, knji­žev­nos­ti i pros­to­ra. Ta­kav oda­bir pi­ta­nja, pri­mje­ri­ce, ima Hr­vat­ska. Tak­va su pi­ta­nja na­s­lje­đe 19. sto­lje­ća i na­ra­ti­va o stva­ra­nju na­ci­onal­nih dr­ža­va te tre­ba­ju u kan­di­da­tu iz­a­zi­va­ti po­nos, sma­tra Sue Wrig­ht ko­ja je za UN ana­li­zi­ra­la tes­to­ve iz raz­nih dr­ža­va, ali i upo­zo­ri­la da tes­ti­ra­nje ne jam­či da će kan­di­dat i usvo­ji­ti vri­jed­nos­ti druš­tva. No tes­to­vi po­ka­zu­ju i de­fi­ni­ra­ju li se re­li­gi­oz­ne i kul­tu­ral­ne raz­li­ke u ne­koj dr­ža­vi kao pri­vat­na stvar ili kao jav­na po­li­ti­ka, sma­tra nje­mač­ka so­ci­olo­gi­nja Ines Mic­ha­low­ski. SAD je na jed­nom po­lu – ima “su­he” tes­to­ve, te­me­lje­ne na poz­na­va­nju či­nje­ni­ca. Na dru­gom su Ni­zo­zem­ska i Dan­ska. Te države tra­di­ci­onal­no, kao mul­ti­kul­tu­ral­na druš­tva, ima­ju ve­li­ku ulo­gu u mo­de­ri­ra­nju nes­la­ga­nja, pa i tes­to­vi upu­ću­ju na po­tre­bu pri­hva­ća­nja nor­mi, bi­lo da su ko­di­fi­ci­ra­ne za­ko­ni­ma ili ne.

Kraj mul­ti­kul­tu­ra­liz­ma

Pa­ra­dig­mat­sko je pi­ta­nje iz dan­skog tes­ta o to­me mo­ra li gra­đa­nin, ako je vjer­nik, po­što­va­ti i dru­ge obi­ča­je i za­ko­ne, či­ji pod­tekst upu­ću­je na ne­pri­hvat­lji­vost od­bi­ja­nja druš­tve­nih nor­mi ne­kih pri­pad­ni­ka is­lam­ske vje­re, od od­bi­ja­nja ru­ko­va­nja do spol­ne ne­jed­na­kos­ti. Ta­ko­đer, pi­ta­nje iz nje­mač­kog tes­ta o to­me smi­ju li Tom (20) i Kla­us (45) ži­vje­ti za­jed­no kao par an­ti­ci­pi­ra da is­pi­ta­nik ni­je iz Por­tu­ga­la ili Hr­vat­ske, već iz dru­ga­či­jeg kul­tur­nog kru­ga. I dok je u do­ba dok je kon­cept mul­ti­kul­tu­ra­liz­ma bio živ druš­tvo bi­lo sprem­no na­pra­vi­ti po­ko­ji us­tu­pak i pri­hva­ti­ti dru­ga­či­je gra­đa­ne, sa­da je jas­no: stran­ci, ako že­le bi­ti na­ši dr­žav­lja­ni, mo­ra­ju se pot­pu­no asi­mi­li­ra­ti.

STOCK PHOTO PE­TAK, 5. KO­LO­VO­ZA 2016. MIRANDA IKOTIĆ/PIXSELL

Pri­ro­đe­njem je od 2012., kad je test uve­den, u hr­vat­sko dr­žav­ljans­tvo prim­lje­no 15.975 stra­na­ca Su­de­ći po “koc­ki­ca­ma” u ko­je se odje­nu­la, dje­voj­ka snim­lje­na na split­skoj Ul­tri ras­na je Hr­va­ti­ca ili taj sta­tus žar­ko že­li

PE­TAK, 5. KO­LO­VO­ZA 2016. STOCK PHOTO THINKPHOTO DANKO VUČINOVIĆ/PIXSELL

Kao poz­na­ti sim­bol, kra­va­ta je uvr­šte­na u test za dr­žav­ljans­tvo Od stran­ca se oče­ku­je da zna u ko­jem je gra­du Are­na, kao i tko je bio Tes­la Mi­šo Ko­vač, Ivo Ro­bić i Oli­ver Dra­go­je­vić tes­tom su ubro­je­ni u hr­vat­ske vri­jed­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.