U cen­tru Ri­ja kao u rat­noj zo­ni! Sve je pu­no po­li­ci­je Naj­bo­lji gim­nas­ti­čar svi­je­ta u škrip­cu

Za raz­li­ku od Pe­kin­ga, ov­dje nam po­li­ci­ja i voj­ska ne idu na živ­ce. Do­ma­ći­ni upo­zo­ra­va­ju na pu­no kri­mi­na­la, a na­šem fo­to­re­por­te­ru su­ge­ri­ra­li su da bdi­je nad opre­mom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Iz Rio de Ja­ne­ira

Kri­za je po­go­di­la Bra­zil. Je­dan pro­da­vač sport­ske opre­me naj­e­sen će za­tvo­ri­ti svoj du­ćan po­kraj Co­pa­ca­ba­ne Olim­pij­ske igre samo što ni­su za­po­če­le i Rio im se ra­du­je, baš kao i ci­je­li Bra­zil. Bra­zil­ci sil­no vo­le sport, a i shva­ća­ju pred­nost ko­ju usred re­ce­si­je ima­ju od to­ga što im u gos­te do­la­zi po­la mi­li­ju­na stra­na­ca. No, ima i onih ko­ji su pro­tiv, no njih je za­sad u ma­nji­ni. To su iz­o­li­ra­ni in­ci­den­ti, po­put onog ka­da je ne­za­do­volj­nik že­lio ote­ti olim­pij­sku ba­klju. Igra­ma se ra­du­ju i lo­kal­ni dže­pa­ri ko­ji “odr­ža­va­ju” svo­je pa­ra­lel­ne “Igre”, u bi­zar­nom na­tje­ca­nju tko će okras­ti vi­še neo­prez­nih tu­ris­ta. Prem­da mu je jed­na do­bro­na­mjer­na gos­po­đa na uli­ci ka­za­la da mu ni­je pa­met­no ho­da­ti s pro­fe­si­onal­nim fo­to­apa­ra­tom po

Ri­ju, ko­le­ga iz Pixsel­la Igor Kralj odva­žio se pro­še­ta­ti Co­pa­ca­ba­nom ka­ko bi sni­mio zbi­va­nja na toj mit­skoj pla­ži i oko nje. Dan je bio vje­tro­vit pa na ču­ve­nom sit­nom pi­je­sku ni­je bi­lo pu­no lju­di, no za­to je na pri­pa­da­ju­ćoj šet­ni­ci bi­lo pu­no še­ta­ča, a me­đu nji­ma i spor­ta­ša iz ci­je­log svi­je­ta. Bi­lo je i onih ko­ji su za­igra­li od­boj­ku, ali ne i ma­li no­go­met što je ste­re­otip sva­ke po­mis­li na Co­pa­ca­ba­nu.

Na Co­pa­ca­ba­ni je si­gur­no

Svi oni, baš kao i mi, osje­ća­li su se po­pri­lič­no si­gur­no jer sva­ko malo mo­gli ste vi­dje­ti ili po­li­cij­sku pa­tro­lu i po­li­caj­ce s neo­bič­no du­gim pen­dre­ci­ma ili pak voj­ni­ke s du­gim ci­je­vi­ma. Za raz­li­ku od Pe­kin­ga, gdje su nam ne­ka­ko iš­li na živ­ce, voj­ni­ci nam u Ri­ju ni­ma­lo ne sme­ta­ju. Oni su uči­ni­li Co­pa­ca­ba­nu si­gur­nim di­je­lom gra­da pa se, eto, mo­že­te pro­še­ta­ti čak i sa sku­po­cje­nim fo­to­apa­ra­tom ovje­še­nim oko vra­ta što je po­na­ša­nje ko­je vam ni šef re­cep­ci­je va­šeg ho­te­la ni­ka­ko ne­će pre­po­ru­či­ti. Jer, u gra­du s vr­lo vi­so­kom sto­pom ulič­nog kri­mi­na­la, ne­ka samo malo za­lu­ta­te, mo­gli bis­te do­ži­vje­ti vr­lo ne­ugod- Naj­bo­lji gim­nas­ti­čar da­naš­nji­ce, Ja­pa­nac Ko­hei Uc­hi­mu­ra, ta­ko­đer se za­ka­čio na on-li­ne igri­cu Po­ke­mon Go. Ta igra ko­ja ha­ra svi­je­tom u Bra­zil je sti­gla u pre­dve­če­rje Olim­pij­skih iga­ra. Što­vi­še, s tim ni­je pres­tao ni na­kon do­la­ska u Bra­zil, pri če­mu je za­bo­ra­vio da je na svom ja­pan­skom te­le­fon­skom bro­ju, a ne na be­žič­noj ve­zi pa je na svoj užas us­ta­no­vio da si je na­bio ra­čun na 5000 USD. Na nje­go­vu sre­ću, te­le­fon­ska kom­pa­ni­ja či­ji je pret­plat­nik bi­la je mi­los­ti­va pa mu je sma­nji­la ra­čun na samo 30 USD. Ina­če, Vi­ni­ci­us i Tom, ma­sko­te Olim­pij­skih i Pa­ra­olim­pij­skih iga­ra, malo su lju­bo­mor­ni što je u Rio “do­pu­to­vao” i Pi­kac­hu. Ne zna­mo ho­će li se u Bra­zi­lu, a mo­gao bi, ne­ki po­ke­mon na­zva­ti Zi­kac­hu. no is­kus­tvo ulič­nog pre­pa­da. Čak i s pi­što­ljem upe­re­nim u če­lo ili no­žem pod gr­lo. No, kao što re­ko­smo, voj­ske i po­li­ci­je je na uli­ca­ma ja­ko pu­no, dvos­tru­ko vi­še ne­go u Lon­do­nu, i Bra­zil­ci se tru­de bi­ti lju­baz­ni do­ma­ći­ni. Osim to­ga, bez ob­zi­ra na to što im je do­mo­vi­na u nikad te­žoj eko­nom­skoj si­tu­aci­ji, u me­đu­vre­me­nu kao da su za­vo­lje­li uje­di­nju­ju­ću ide­ju olim­piz­ma. – Mi Bra­zil­ci ja­ko vo­li­mo sport, i to ne samo no­go­met. Na­ma su sport­ski do­ga­đa­ji uto­či­šte. Ka­da do­đe­mo na sta­di­on ili u dvo­ra­nu na­vi­ja­ti za svo­je lju­bim­ce, za­bo­ra­vi­mo na sve ne­da­će. Za Bra­zil­ce je sport is­tin­ski me­lem – is­ti­če nam Ga­bri­el, vlas­nik jed­ne ma­le rad­nje sa sport­skom opre­mom ko­ju će, na­kon 15 go­di­na, naj­e­sen za­tvo­ri­ti. – Re­ce­si­ja či­ni svo­je, lju­di sla­bo ku­pu­ju sport­ske ma­ji­ce i ka­pe, mo­rat ću se po­sve­ti­ti ne­kom dru­gom pos­lu – is­ti­če je­dan od onih ri­jet­kih sta­nov­ni­ka Ri­ja ko­ji go­vo­re en­gle­ski ko­jim se ne slu­že čak ni pro­da­va­či­ce (ki­osk, ka­fić...) u zrač­noj lu­ci Ga­le­ao.

Hit je od­boj­ka na pi­je­sku

Osim u no­go­me­tu, Ca­ri­oce (sta­nov­ni­ci Ri­ja) naj­vi­še će uži­va­ti u od­boj­ci na pi­je­sku jer je u pi­je­sku Co­pa­ca­ba­ne sa­gra­đen mon­taž­ni sta­di­on za 12 ti­su­ća gle­da­te­lja. – Ot­ka­ko se od­boj­ka na pi­je­sku po­ja­vi­la kao olimpijski sport, mi smo stal­no kon­ku­rent­ni za me­da­lje pa lju­di to pu­no pra­te. Go­to­vo jed­na­ko kao i dvo­ran­sku od­boj­ku u ko­joj smo ta­ko­đer ja­ko do­bri. Uos­ta­lom, od­boj­ka u pi­je­sku dio je tra­di­ci­je s na­ših pla­ža – objas­nio nam je event me­na­džer Mark, ina­če pro­fe­si­onal­ni od­boj­kaš ko­ji igra po Eu­ro­pi ko­je­ga je olim­pij­ska ide­ja to­li­ko oplah­nu­la da je od­lu­čio uzeti kra­ću pa­uzu u ka­ri­je­ri i osob­no do­ži­vje­ti olim­pij­sku pri­ču u Ri­ju. Ina­če, hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti vra­ti­li su se u Olim­pij­sko se­lo (iz Sal­va­do­ra), sti­gli su i bok­sa­či, i ta­ko do­pu­ni­li sas­tav Hr­vat­ske mi­si­je ko­joj još ne­dos­ta­ju samo atle­ti­ča­ri i tek­von­da­ši ko­ji pak do­la­ze ti­je­kom Iga­ra. A u Se­lu, još pri­je par da­na to­li­ko pro­ble­ma­tič­nom, ne­ka­ko sve sje­da na svo­je mjes­to pa se ubr­za­no kr­pa­ju sve ne­do­vr­še­nos­ti. Do­du­še, skep­tič­ni, po­put Bri­ta­na­ca, po­bri­nu­li su se za ne­ke pro­ble­me sa­mi pa su si­no­vi i kće­ri Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva an­ga­ži­ra­li svog vo­do­ins­ta­la­te­ra da čo­vjek za­če­pi po­ko­ju pre­os­ta­lu ru­pu ili od­če­pi to­alet ako ga za­če­pi, re­ci­mo, wim­ble­don­ski po­bjed­nik An­dy Mur­ray. Ti­je­kom le­ta od Fran­k­fur­ta do Rio de Ja­ne­ira, Ve­čer­nja­kov iz­vjes­ti­telj sje­dio je iz­me­đu Li­le iz Ma­đar­ske i Wan­ga iz Ki­ne. Li­la je glas­no­go­vor­ni­ca Svjet­skog di­zač­kog sa­ve­za, a Wang duž­nos­nik Ki­ne­skog te­ni­skog sa­ve­za ko­ji nas je iz­ne­na­dio re­kav­ši da je bad­min­ton u nje­go­voj zem­lji ugro­zio po­pu­lar­nost stol­nog te­ni­sa. – Ki­na je pre­vi­še do­mi­nant­na u tom spor­tu pa je to i na­ma Ki­ne­zi­ma već pos­ta­lo do­sad­no. Pre­ba­ci­li smo se na bad­min­ton – objas­nio je Wang.

Pro­da­ja sport­ske opre­me i rek­vi­zi­ta malo će po­ras­ti za vri­je­me na­tje­ca­nja

Nig­dje bez ja­pan­ki, ko­jih ima une­do­gled i ko­je raz­gle­da­va­ju tu­ris­ti ko­ji su sti­gli u Bra­zil. I dok se na pla­ži igra od­boj­ka, u gra­du pa­tro­li­ra­ju sna­ge re­da

Sli­či­ce iz Ri­ja

U vo­dam oko Rio de Ja­ne­ira se odr­ža­va­ju po­s­ljed­nji tre­nin­zi je­dri­lu­ča­ra pri­je po­čet­ka Olim­pij­skih iga­ra. I tu Hr­vat­ska ima svo­je adu­te u dvoj­cu Fan­te­la i Ma­ri­nić te sa­mac Ivan Klja­ko­vić-Ga­špić

Na Co­pa­ca­ba­ni su ove mla­de dje­voj­ke is­pred kru­go­va po­zi­ra­le, a u pi­je­sku je na­prav­ljen ve­li­ki spo­me­nik sa si­re­nom. Na aero­dro­mu su sve ve­će gu­žve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.