Otva­ra­nje iga­ra 20 pu­ta jef­ti­ni­je od onog u Pe­kin­gu 2008.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­sku zas­ta­vu na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru no­sit će naš pros­lav­lje­ni va­ter­pol­ski gol­man Jo­sip Pa­vić U no­ći s pet­ka na su­bo­tu slav­ni no­go­met­ni sta­di­on Ma­ra­ka­na bit će pri­zo­ri­šte spek­ta­ku­lar­nog po­čet­ka naj­ve­ćeg fes­ti­va­la ljud­skog ro­da, no sve­ča­nost ovog otva­ra­nja Olim­pij­skih iga­ra ne­će bi­ti ni pri­bliž­no ra­skoš­na kao pret­hod­ne dvi­je. Na­ime, zbog uda­ra re­ce­si­je na eko­no­mi­ju, Bra­zil­ci su u svo­je otva­ra­nje ulo­ži­li 12 pu­ta ma­nje od En­gle­za pri­je če­ti­ri go­di­ne, a čak 20 pu­ta ma­nje ne­go Ki­ne­zi u Pe­kin­gu 2008. A te broj­ke iz­nio je čo­vjek ko­ji je bio naj­vi­še uz­dr­man tak­vim fi­nan­cij­skim od­lu­ka­ma, a to je kre­ativ­ni di­rek­tor ce­re­mo­ni-

Vje­ru­jem da će ova sve­ča­nost bi­ti li­jek za ve­li­ku de­pre­si­ju u Bra­zi­lu, ka­že Me­irel­les

je otva­ra­nja Fer­nan­do Me­irel­les, ko­jem ne­će bi­ti la­ko do­seg­nu­ti stan­dar­de spek­tak­la kak­ve svi­jet oče­ku­je. – Na­dam se da će ova sve­ča­nost bi­ti li­jek za de­pre­si­ju u Bra­zi­lu, za 200 mi­li­ju­na mo­jih su­na­rod­nja­ka – ka­zao je šef pa­ra­de ko­ju gle­da ci­je­li svi­jet. – Ka­da smo po­če­li ovo ra­di­ti, bi­li smo bo­ga­ta zem­lja, a i an­ga­ži­ra­li smo lju­de iz ino­zem­s­tva, od­la­zi­li u Las Ve­gas gle­da­ti nji­ho­ve pro­duk­ci­je. Ima­li smo na umu 3000 iz­vo­đa­ča, a sa­da ih ima­mo 700. Pro­ra­čun za če­ti­ri sve­ča­nos­ti, otva­ra­nje i za­tva­ra­nje Olim­pij­skih i Pa­ra­olim­pij­skih iga­ra, tre­bao je bi­ti 114 mi­li­ju­na USD, no malo po­ma­lo po­če­lo se re­za­ti da bismo spa­li na 56 mi­li­ju­na USD za če­ti­ri ce­re­mo­ni­je. Ia­ko je iz­ne­na­đe­nje, svi oče­ku­ju da olimpijski pla­men upa­li Pe­le, a iz­vjes­no je da će na­šu zas­ta­vu na Igra­ma po­ni­je­ti pros­lav­lje­ni va­ter­pol­ski gol­man Jo­sip Pa­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.