Sun­ča­nje do mi­le vo­lje bez opas­nos­ti za ko­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (zv)

Ame­rič­ki i bri­tan­ski znans­tve­ni­ci ka­žu da su ot­kri­li spoj ko­ji pru­ža do sa­da naj­bo­lju za­šti­tu pro­tiv štet­nih utje­ca­ja Sun­če­vih ul­tra­lju­bi­čas­tih UVA zra­ka. Spoj na­zvan “mi­to-iron claw” usko­ro će bi­ti sas­tav­ni dio kre­ma za sun­ča­nje i spre­ča­vat će sta­re­nje ko­že i ra­zvoj ra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.