Ni­jem­ci uvo­de su­per­ra­dar ko­ji je pre­po­lo­vio broj ne­sre­ća u Aus­tri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Nje­mač­ka sa­vez­na dr­ža­va Sje­ver­na Raj­na-Ves­t­fa­li­ja uvo­di su­per­ra­dar za kon­tro­lu br­zi­ne na ces­ta­ma. Ra­di se o tzv. sec­ti­on con­trol ko­ji ne mje­ri br­zi­nu vo­zi­la na jed­no­me mjes­tu ne­go na du­ljoj re­la­ci­ji. Pri to­me sus­tav su­per­ra­da­ra da­je na kra­ju pro­sječ­nu br­zi­nu vo­zi­la. – Sec­ti­on con­trol, do­ka­za­no je, do­no­si vi­še si­gur­nos­ti u pro­me­tu i na opas­nim di­oni­ca­ma – ka­zao je Ralf Jäger, mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Sje­ver­ne Raj­neVes­t­fa­li­je. Sus­tav funk­ci­oni­ra ta­ko da su pos­tav­lje­ne dvi­je ka­me­re – na po­čet­ku i na kra­ju di­onice – ko­je re­gis­tri­ra­ju re­gis­tar­sku oz­na­ku vo­zi­la i vri­je­me ula­ska i iz­la­ska sa te di­onice, pri če­mu ra­ču­na­ju pro­sječ­nu br­zi­nu. Su­per­ra­dar pos­ta­vit će se na di­onice ces­ta s pu­no ne­sre­ća, či­ji se broj ni­je sma­njio upo­tre­bom kla­sič­nog ra­da­ra. Sli­čan sus­tav već ima­ju Aus­tri­ja, Ita­li­ja, Švi­car­ska i Ni­zo­zem­ska. U Aus­tri­ji je upo­tre­bom su­per­ra­da­ra na de­set naj­kri­tič­ni­jih di­oni­ca broj pro­met­nih ne­sre­ća pre­po­lov­ljen. U Ni­zo­zem­skoj je su­per­ra­dar do­veo do pa­da bro­ja pre­ko­ra­če­nja br­zi­ne za čak 76 pos­to.

Sec­ti­on con­trol ne mje­ri br­zi­nu vo­zi­la na jed­no­me mjes­tu već na du­ljoj re­la­ci­ji i da­je na kra­ju pro­sječ­nu br­zi­nu vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.