Ve­čer­nja­kov do­ku­men­ta­rac pri­vu­kao ve­li­ku po­zor­nost gle­da­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do­ku­men­tar­ni film „Lex Per­ko­vić – taj­na ud­ba­ško­ga uboj­stva“ju­čer je na Pr­vom pro­gra­mu HTV-a gle­da­lo 228.976 gle­da­te­lja, što je 5,6 pos­to op­će po­pu­la­ci­je (AMR). Od­mah pos­li­je fil­ma emi­ti­ra­na je i po­seb­na emi­si­ja, ko­ju je pra­ti­lo 6,3 % op­će po­pu­la­ci­je (AMR), od­nos­no 257.836 gle­da­te­lja. Oba su pro­gram­ska sa­dr­ža­ja bi­la me­đu de­set naj­gle­da­ni­jih na svim na­ci­onal­nim te­le­vi­zi­ja­ma taj dan. Taj do­ku­men­tar­ni film sce­na­ris­ta i re­da­te­lja Mi­ljen­ka Manj­ka­sa nas­tao je u pro­duk­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta i In­ter­me­di­je. Ra­di se o in­tri­gant­nom dje­lu snim­lje­nom pri­je po­čet­ka su­đe­nja Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču za uboj­stvo Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća u Nje­mač­koj. Op­tu­že­nog Per­ko­vi­ća pro­ka­za­li su nje­go­vi biv­ši su­rad­ni­ci Kru­nos­lav Pra­tes i Vin­ko Sin­di­čić, a na­čel­nik Sa­vez­ne služ­be za emi­gra­ci­ju Ivan La­sić, u is­ka­zu ko­ji je 20 go­di­na če­kao na objav­lji­va­nje, bra­ne­ći se­be pro­ka­zi­vao je dru­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.