6. RADNIČKA

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Na kri­ža­nju Rad­nič­ke ces­te sa Za­ha­ro­vom i Zo­ra­ni­će­vom uli­com, u cen­tru kruž­nog to­ka, pu­šte­na je u rad još jed­na fon­ta­na. Vri­jed­na je 480.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.