No­vih pet spor­to­va u To­ki­ju 2020. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

RIO Me­đu­na­rod­ni olimpijski od­bor od­lu­čio je na 129. za­sje­da­nju, ko­je se odr­ža­va od 2. do 4. ko­lo­vo­za u Rio de Ja­ne­iru, uvr­sti­ti ba­se­ball/sof­t­ball, ka­ra­te, ska­te­bo­ar­ding, sport­sko pe­nja­nje i da­ska­nje na sport­ski pro­gram Olim­pij­skih iga­ra To­kio 2020. Ri­ječ je o naj­op­sež­ni­joj pro­mje­ni pro­gra­ma u su­vre­me­noj po­vi­jes­ti Iga­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.